Lønnstilskudd på høring

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Forslag om varig lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn arbeidstakere som ellers kan ende med uføretrygd, er nå sendt ut på høring. 

– I første omgang skal ordningen prøves ut i Finnmark, Nord-Trøndelag, Vestfold, Akershus og Aust-Agder. Målet er å få flere i arbeid og forhindre varig uførepensjonering, sier Laila Gustavsen. I 2004 og 2005 ble det til sammen innvilget 60.000 nye uføresøknader i Norge.

Tilbake til jobb
Forsøket skal omfatte personer med kroniske plager og varige helseproblemer som står i fare for å bli trygdet. Også personer som er innvilget uførepensjon, og som ønsker å prøve seg i arbeidslivet, vil få muligheten gjennom denne ordningen. Ordningen innebærer at den som skal ansettes får fast ansettelse på vanlige vilkår i hel- eller deltidsstilling. Det første året får arbeidsgiveren refundert inntil tre fjerdedeler av lønn og sosiale utgifter. I de påfølgende årene gis det inntil to tredjedelers refusjon. Tilskuddets størrelse og varighet skal vurderes til bestemte tider. Før en person kan få varig lønnstilskudd skal det være dokumentert at andre virkemidler ikke fører frem. Lønnstilskudd skal videre være vurdert før innvilgelse av uførepensjon. Ordningen kan gjøres permanent allerede fra 2008. Høringsfristen er satt til 15. februar 2007.

Personvern og cookies