Lønnstilskudd i hele landet

Turid Børtnes (2008)

 

Forsøksordningen med lønnstilskudd for arbeidstakere som ellers kunne endt med uføretrygd, er utvidet til å gjelde hele landet. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) satte i verk et forsøk i fem fylker i 2007 med lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn arbeidstakere med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Lønnstilskuddet skal redusere den økonomiske risikoen arbeidsgivere tar ved å ansette personer med redusert evne til å arbeide. Nå har departementet besluttet at forskriften som omfattet forsøksprosjektet, skal gjelde i samtlige fylker i landet. Ordningen omfatter personer med så store helseproblemer at alternativet hadde vært uførepensjon. Statssekretær Laila Gustavsen opplyste da ordningen ble presentert, at den vil gjelde personer med fysiske, psykiske eller sosiale problemer og lidelser som allerede er uføretrygdet, og som står i fare for å falle helt ut av arbeidslivet. Arbeidstakerne skal utføre ordinære arbeidsoppgaver med vanlige lønns- og arbeidsvilkår for stillingen. Arbeidsgiverne kan få inntil tre fjerdedeler av lønnsutgiftene refundert ved at de får et tilskudd tilsvarende arbeidstakerens uføretrygd eller deler av den, mens vedkommende får vanlig lønn.

Personvern og cookies