– LO skal være en politisk aktør

Tekst: Turid Børtnes (2007)
LOs nye toppsjef, Roar Flåthen (bildet) er helt klar på en ting, LO skal fortsatt være en viktig politisk aktør i norsk samfunnsliv. Noe av organisasjonens styrke er at den representerer så mange arbeidstakere og dermed gjenspeiler alle lag i samfunnet. Slikt gir legitimitet, og det forplikter. 

Flåthen er også opptatt av kvinners og innvandreres stilling i arbeidslivet, likelønn, fagbevegelsens utfordringer, et raust arbeidsliv og han poengterer at vi må forbygge og hindre mobbing.

Fokus på mobbing
– Vi må være pådrivere for å styrke lov- og avtaleverk når det gjelder å sikre arbeidstakerne et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er viktig å få frem at vi vil satse på dette arbeidet selv om vi også har egne problemer på området. Roar Flåthen, som startet i arbeidslivet som smed på daværende Kongsberg Våpenfabrikk, tror at de siste årenes fokus på mobbing har gitt mange en bedre forståelse for hva mobbing virkelig er. – Det kunne være en tøff tone kollegene i mellom da jeg jobbet på Kongsberg Våpen. Selv om de fleste av oss ikke oppfattet det som mobbing, var det nok ikke like greit for alle. Det er absolutt et behov for å rette oppmerksomheten mot deler av det psykososiale arbeidsmiljøet. – Hva med LOs eget arbeidsmiljø? – Rent generelt tror jeg det er et godt arbeidsmiljø i fagbevegelsen, det gjelder også her i LO. Vi har gode avtaler og det er lagt til rette for at folk skal trives og ha en god arbeidsplass. Men vi må ta vår egen situasjon alvorlig og det blir gjort.

Roser medarbeiderne
Arbeidstilsynet valgte å foreta tilsyn med LOs arbeidsmiljø og forebyggende HMS-arbeid i kjølvannet av vinterens mobbesak i organisasjonen. Det har resultert i fire varslede pålegg. – Jeg synes vi fikk en positiv tilbakemelding fra Arbeidstilsynet. Forholdene de påpeker, har vi alt tatt tak i, det gjelder blant annet håndtering av konflikter og kompetanse og opplæring av ledere med arbeidsgiveransvar. Vi har en god dialog med de ansatte og tillitsvalgte om dette. LO-lederen tror at det arbeidet som nå er satt i gang vil styrke LO som organisasjon. Blant annet skal det lages et «sikkerhetsnett» som kan fange opp problemer før de vokser seg store. – Selv om vi fikk denne situasjonen i vinter, har ikke LO vært noen dårlig arbeidsplass. Det som har vært spesielt, har vært den sterke mediefokuseringen. Flåthen er imponert over LOs medarbeidere som til tross for all negativ medieomtale har stått på for organisasjonen utad og utført jobbene sine på en god måte.

Samfunnsaktør
LO har nå ca 840.000 medlemmer og er en av de få fagbevegelsene i Europa som har et voksende medlemstall. – Vi organiserer veldig bredt og har alle yrkesgrupper som medlemmer. Vår styrke er at vi er så mange og dermed blir vi en tung samfunnsaktør. Det forplikter og det gir oss muligheter. Vi er blitt kritisert for det faglig politiske samarbeidet, men LO skal fortsatt jobbe politisk, det er viktig for medlemmene våre. Det gjelder også 3-partssamarbeidet som alle parter tjener på. LO ønsker å påvirke samfunnsutviklingen, blant annet når det gjelder en rettferdig fordeling av verdiskapningen, sysselsetting, ansettelsestrygghet, pensjonsspørsmål og et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor, i tillegg til fagbevegelsens tradisjonelle oppgaver. – Den største utfordringen i Norge i dag er å skaffe nok arbeidskraft. Nærmere 700.000 står utenfor arbeidslivet, mange av disse kan gjøre en innsats med støtte og tilrettelegging. Det vil alle parter tjene på. Det sies at Norge er verdens beste land å leve i, og da er det enda verre å være den som står utenfor.

Raust arbeidsliv
Raushet er et ord som går igjen i Flåthens vokabular. Han ønsker seg et mer raust arbeidsliv, det mener han er en forutsetning for å vinne frem med flere viktige saker. Han nevner arbeidet for å få tak i dem som har falt utenfor eller ikke klarer å komme inn i arbeidslivet, slik som unge uføre og innvandrere, ikke minst innvandrerkvinner. Ufrivillig deltid, som særlig rammer kvinner i omsorgsyrker, er et annet område LO vil prioritere. Det skal inn i valgkampen, sier LO-lederen som sammen med statsministeren har sendt brev om dette til partilagene. Han er godt oppdatert på temaet og kan opplyse at 43 prosent av yrkesaktive norske kvinner jobber deltid. 109.000 arbeidstakere, de fleste kvinner, er undersysselsatte. Et besøk på et omsorgssenter i Haugesund i sommer ble en øyeåpner. Der var bare 51 av til sammen 260 ansatte i heltidsstilling. Enkelte stillinger var delt opp i sju deler. – Selv om ikke alle ønsker fulltidsjobb, sier det seg selv at økonomien blir håpløs for dem som jobber med så små stillingsbrøker. Det er helt urimelig for dem det gjelder. Dette er i tillegg lavlønnsyrker. Organiseringen av arbeidet er arbeidsgivernes ansvar, men det handler også om økonomi og kompetanseheving blant de ansatte. For å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i omsorgssektoren i fremtiden er det en forutsetning at det blir mulig å leve av jobbene.

Likelønn
Andre viktige beslektede temaer er likelønn mellom kvinner og menn, en heving av lønna i lavlønnsyrkene og likestilling av turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren versus industriens skiftordninger. Dette er aktuelle utfordringer LO vil ta alvorlig. – Vi må ta tak i problemene og det forventer vi at politikerne også gjør. Når det gjelder likelønn er Flåthen optimist med tanke på fremtiden, blant annet er det stadig flere jenter som tar høyere utdannelse, men det vil ta tid før vi ser resultater. Mye av problemet bunner i en tradisjonell kjønnsrollefordeling, mange kvinner jobber i lavlønnsyrker. Som klubbleder på Kongsberg Våpenfabrikk erfarte han at det var først da de fikk hevet kvinnenes kompetanse ved å legge til rette for at langt flere av dem fikk tatt fagbrev, at lønnsforskjellene begynte å jevne seg ut.

Må se fremover
– Hva med dere selv, LO har jo hatt ord på seg for å være litt gammeldags og sidrumpet? Flåthen smiler, jo han har hørt det, men tror ikke det er noen fare. En organisasjon som LO må hele tiden se fremover og følge med i samfunnsutviklingen. – Vi må tilpasse oss og det gjør vi. Blant annet har flere fagforbund slått seg sammen til større enheter. Sist Hotell og Restaurant som i sommer gikk sammen med Fellesforbundet. På den måten blir organisasjonsapparatet bedre utnyttet og forbund som har hatt en negativ medlemsutvikling kan fortsatt opprettholde et godt servicetilbud for medlemmene. Men det blir en avveining av fordeler og ulemper, medlemmene må ikke føle at de mister den nære tilknytingen til sine forbund. Uansett vil LO jobbe videre for å skape best mulige forhold for medlemmene sine, i tillegg til å være en pådriver i arbeidet for å lage et godt samfunn for alle.

Personvern og cookies