LO ønsker bedriftshelse­tjeneste for alle

Tekst: Grethe Ettung (2009)

LO er skuffet over at regjeringen ikke signali­serer dette som mål.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) forslår å utvide Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) med sju nye bransjer: fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, helse- og sosialsektoren, undervisning, vakttjeneste, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning. LO er positiv til at departementet inkluderer disse bransjene i forskriften. Utvidelsen fører til at flere kvinnedominerte bransjer kommer med. Men LO presiserer i høringsuttalelsen at kravet om bedriftshelsetjeneste må omfatte alle arbeidstakere.

Svakhet i høringen

Kommunalkomiteen har tidligere uttalt at det er et langsiktig mål å få bedriftshelsetjeneste for alle arbeidstakere. «Det er en svakhet ved høringen at det ikke gjøres en vurdering av hvordan og når et slikt mål kan realiseres», heter det i høringsuttalelsen. Når bedriftshelsetjeneste for alle likevel ikke er målet, mener LO at flere bransjer må inn i forskriften, som for eksempel jordbruk/gartneri, tekstilindustri, lagerarbeid, catering, IKT og kunstnerisk virksomhet.

Godkjenningsordning

LO er fornøyd med at AID foreslår å innføre obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, basert på kompetanse, antall årsverk og kvalitetssikring. LO mener også det må være en forutsetning at bedriftshelsetjenester med minimumsbemanning må kunne tilfredsstille behov for aktuell bransjespesifikk kunnskap. Hvis ikke bør de være forpliktet til å inngå samarbeid med andre relevante miljøer for å dekke behovet. En kompetent bedriftshelsetjeneste vil være en betydningsfull støtte for de ansatte og kan bidra til innsparinger, både for arbeidsgiver og for samfunnet. LO understreker at arbeidsgiverne må ha god kunnskap om HMS, slik at virksomhetene kan utnytte bedriftshelsetjenesten på en god måte.

Personvern og cookies