LO med søkelys på uføretrygd

(2004)
LO har ønsket å sette søkelyset på uføretrygden og årsakene til den kraftige økningen i et samfunnsnotat som heter Uføretrygden – mellom invaliditet, AFP og alderspensjon.
Notatet viser at det er en viss sammenheng mellom uføretrygd og andre trygdeordninger, det gjelder særlig utviklingen av sykefraværet her i landet. Dårlig oppfølging av langtidssykmeldte kan ha som resultat at uføretrygd fremstår som den beste løsningen. Dette kan imidlertid ha endret seg noe i og med avtalen om inkluderende arbeidsliv. Tallet på nye uførepensjonister har gått noe ned. Dette kan skyldes en mer aktiv oppfølging av sykmeldte og at kravet til å gjennomføre yrkesmessig attføring er blitt innskjerpet de senere årene. Svært mange virksomheter har vært gjennom omfattende omstillinger. Forskning har vist at jobbkravene til den enkelte arbeidstaker ofte øker i kjølvannet av en omstilling. Konsekvensen kan bli uføretrygd. De viktigste diagnosene i forbindelse med uføretrygd er sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
Personvern og cookies