Litt mindre skepsis til seniorene

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

En omfattende undersøkelse om seniorpolitiske holdninger i arbeidslivet viser at det går fremover, om enn ganske sakte.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Synovate Norge på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) avdekker at det fortsatt er mye sjablongtenkning blant ledere i norske bedrifter når det gjelder eldre arbeidskraft. Men på en del områder er det bedring i forhold til for fire-fem år siden.

Aldersdiskriminering

For fire år siden svarte ledere at de ville nøle med å innkalle en person på 54,8 år til intervju på grunn av høy alder. I år er alderen da en leder ville bli betenkt i forhold til dette, steget til 57 år, sier Per Erik Solem, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), til SSP. Drøyt en tredel av lederne sier også at søkerne bør ha minst 10 år igjen av yrkeskarrieren for å være aktuelle for en ny jobb, noe Solem mener både kan være aldersdiskriminerende og svært lite rasjonelt tenkt. – Ti år i en jobb er lenge, uansett hvor gammel søkeren er. En arbeidsgiver har ingen garanti for et en 25-åring blir i jobben i ti år heller. Unge er mer ustabile og skifter jobb ofte. Undersøkelsen viser at kvinnelige ledere ikke legger så stor vekt på alder som mannlige. Dette mener Solem kan henge sammen med at holdningene til eldre arbeidskraft er mer positive i offentlig sektor enn i privat, og at flere kvinner jobber i offentlige virksomheter.

Vil jobbe lenger

Skal en tro arbeidstakerne som har svart på spørsmål i undersøkelsen, er det et lite mindretall som mener at vi bør ha særaldersgrenser i arbeidslivet. Bare 20 prosent mener at personer i yrker som politi, brannvesen og flygere skal ha lavere pensjonsalder enn andre. Flertallet mener at ansatte i slike yrker heller bør testes for helse og arbeidsevne. Halvparten av de spurte mener også at arbeidslivet ikke bør ha noen øvre aldersgrense i det hele tatt, den er som kjent 70 år. Seniorene er særlig positive til høyere avgangsalder, to av tre arbeidstakere over 60 år svarer at

de kan tenke seg å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon.

Personvern og cookies