Litt mindre aldersdiskriminering

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det går fremover når det gjelder holdninger til eldre i arbeidslivet, men det går smått, sier direktør Åsmund Lunde (bildet). Dette er også konklusjonen på undersøkelsen Norsk Seniorpolitisk barometer 2005, som er utført av MMI på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Det er tredje gang Seniorpolitisk barometer er blitt laget og nå begynner SSP å få et visst sammenligningsgrunnlag. – Det ser ut som om det går i riktig retning og det er positivt, men fortsatt er det langt frem, mener Åsmund Lunde.

Ung og erfaren
Undersøkelsen tar for seg en rekke forhold som belyser seniorpolitiske holdninger, både hos den yrkesaktive delen av befolkningen og ledere i arbeidslivet. Lunde er ikke fornøyd med at norske ledere fortsatt mener at den ideelle arbeidstakeren er en person som er ung og erfaren. Det er faktisk flere ledere i årets undersøkelse sammenlignet med fjorårets, som helst vil ha unge arbeidstakere. Bruk av ord betyr også en del, færre vil ha eldre arbeidstakere, mens seniorer er mer attraktive. Mer gledelig er det at flere mener at arbeidstakere over 50 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som yngre. Det er også flere som sier at de aldri har opplevd aldersdiskriminering i arbeidslivet, og flere mener at arbeidstakere over 50 år er minst like interessert i å lære som de yngre.

Tøffere arbeidsliv
Det er færre arbeidstakere i år enn de to foregående årene som gleder seg til å gå på jobben, 64 prosent i år mot 73 prosent i 2004. Men fortsatt er det slik at det er de eldste som har den største arbeidsgleden, 77 prosent av arbeidstakerne over 60 år svarer at de alltid gleder seg til å komme på jobb. I fjor svarte hele 86 prosent det samme i den eldste arbeidsgruppen. – Dette er hyggelig, men vi skal være klar over at arbeidstakere som har passert 60 år er utvalgte personer, de har ofte hatt god helse og jobb de trives i store deler av livet. De som ikke har hatt det slik, har vanligvis falt ut av arbeidslivet tidligere. Lunde ser ikke bort i fra at det at færre føler arbeidsglede kan tyde på et tøffere arbeidsliv, men det er vanskelig å si noe sikkert på grunnlag av endringer i løpet av bare ett år. Omorganiseringer og omstillingsprosesser preger mange arbeidsplasser og mange har ikke vært utført på en tilfredsstillende måte. Effektivitetskravene tar ikke hensyn til psykososiale effekter av omstillingene. Hvis de resulterer i mer isolerte arbeidssituasjoner, er eldre sårbare, de trenger den stimulansen som samarbeid gir, sier Lunde.

Mestrer jobben
Det er noe færre i år sammenlignet med de to foregående årene som føler at de mestrer arbeidsoppgavene sine meget godt, nå er det 51 prosent mot 57 prosent i fjor. Den eldste aldersgruppen er tryggest på å mestre jobben sammen med gruppen 40 til 49 år. Verre er det for de fra 50 til 59 år, her er det en kraftig nedgang i hvor mange som føler at de ikke mestrer arbeidet sitt. Dette betyr både at eldre arbeidstakere klarer jobben sin godt og at de representerer høy og nødvendig kompetanse samt at de ikke blir tildelt jobber de ikke mestrer i større grad enn andre arbeidstakere. Data og datasystemer som er vanskelige å lære ser ikke ut til å spille særlig rolle som negativ faktor i arbeidet, det gjelder bare 19 prosent av de spurte, mens hele 77 prosent synes en oppjaget og masete arbeidssituasjon er et problem.

Datakunnskaper
Andre undersøkelser viser at 25 prosent av AFP-pensjonister sier at manglende datakunnskaper var en medvirkende årsak til at de tok ut AFP. Det viser hvor viktig det er å satse på at eldre arbeidstakere kan skaffe seg gode datakunnskaper, påpeker Lunde. Undersøkelsen viser videre at norske arbeidstakere kan tenke seg å gå av med pensjon når de er 62 år. Det er litt færre som gleder seg til pensjonsalderen i år enn i fjor, størst andel er det i gruppen fra 50 til 59 år. Men når arbeidstakerne har passert 60 år er det langt færre som ser frem til et liv som pensjonist. Det er færre kvinner enn menn som gleder seg til å gå av og det er også flere kvinner enn menn som gleder seg til å gå på jobben. Arbeidsmiljø nr. 8 – 2005

Personvern og cookies