Lilleborg satser på miljø

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Det å jobbe hos oss er farlig – det er grunnholdningen vår, konstaterer Knut Eckhoff, fabrikkdirektør ved Lilleborg as, avdeling Ski.  

Med denne holdningen i bunnen, legger ledelsen stor vekt på arbeidet med å tilby de ansatte et sikkert arbeidsmiljø og i tillegg redusere fabrikkens og produktenes innvirkning på nærmiljøet.

Zalo og Milo
Lilleborgs avdeling på Ski produserer flytende vaskemidler innen håndoppvask, rengjøring og tøyvask. Zalo, Krystal og Milo utgjør noen av de kjente merkene. Lilleborg er opptatt av å redusere den totale mengden av kjemikalier. Konsentrerte produkter som Omo og Sun tabletter, er eksempler på det. Mengden «ikke lett nedbrytbare kjemikalier» per vask i private hjem er redusert med 52 prosent i perioden 1996 – 2004. – Når vi skal utvikle nye produkter er vi kritiske til råstoffet, og skal kjenne til alle konsekvenser ved bruken av dem, poengterer Eckhoff.

Allergifremkallende kjemikalier
Produksjon av vaskemidler innebærer kontakt med kjemikalier. – Hos oss håndteres en del etsende råstoffer og råstoffer som kan fremkalle allergi. Derfor har vi en kontinuerlig overvåkning av arbeidsmiljøet, og jevnlig helsekontroll av de ansatte. Det tas blodprøver av alle ansatte som kan ha vært i befatning med enzymer. Prøvene gir svar på om de er i ferd med å utvikle en sensibilitet overfor enzymene. Enzymene håndteres i avtrekkskabinetter med undertrykk, hvor enzymnivået til enhver tid overvåkes. I tillegg benyttes støvmasker. Det er foreløpig ikke satt noen grenser i Norge for enzymnivået. Lut og syre er basisstoffer i de fleste vaskemidler. I bedriften behandles disse i lukkede systemer: rør og tanker, men bruk av verneutstyr er påbudt, i tilfelle søl. – Vi arbeider for å finne systemer som gjør at vi unngår spill av disse stoffene, fordi det ikke er akseptabelt, fastslår ­Eckhoff.

Det ytre miljøet
Når det gjelder det ytre miljøet er Lilleborg ISO-sertifisert og underlagt en utslippskonsesjon. Fabrikkens utslipp til det offentlige avløpsnettet består i hovedsak av vaskevann etter vasking av prosessanlegget. Utslippene har i perioder ligget tett opp til konsesjonsgrensen, men systematisk arbeid med å redusere utslippene har gitt gode resultater. KOF-innholdet i utslippene er redusert fra 5.0 tonn i uka i 2002 og ned til dagens 1.6 tonn. KOF står for kjemisk oksygenforbruk og representerer utslipp av organisk materiale. – I utgangspunktet er vi fornøyd med framgangen, men spørsmålet vi stiller oss er hvor langt ned det er mulig å komme, påpeker Eckhoff. Slik anlegget fungerer i dag er vannforbruket ved vasking redusert til et minimum, blant annet ved at utformingen av rør og ventiler hindrer rester av kjemi­kalier i å samle seg der. I tillegg er det installert et «piggingsystem» i rørtraseen fra blanderne til ferdigvaretankene som fjerner det meste av produktrestene før vaskingen tar til. Det gjør at mengden vann som trengs for å rengjøre systemet er blitt kraftig redusert. Mottak og flytting av råstoff og kjemikalier kan medføre risiko for uhell og akuttutslipp, som lekkasje fra slanger og overfylling av tanker. For å unngå dette har Lilleborg bygget inn et avansert system for overflomsikring. – Ved et eventuelt uhell blir alt søl av vann og kjemikalier samlet opp i fabrikkens lukkede avløpssystem. Det er ingen sluk som går direkte til det offentlige avløpsnettet, opplyser Eckhoff.

Svanemerket
Som et ledd i miljøarbeidet satser Lilleborg på å ha svanemerkede produkter innen flest mulig kategorier. For at et produkt skal oppnå svanemerking, stilles det meget strenge miljøkrav. Andelen svanemerkede dagligvareprodukter hos Lilleborg økte fra 12 til 48 prosent i perioden 1995 til 2002, og har holdt seg stabil på rundt 47 prosent de siste årene. I 2005 lanserte bedriften en ny svanemerket rengjøringsserie som består av 22 svanemerkede produkter. I forbindelse med markeringen av Svanemerkets 15 årsjubileum i februar 2005, ble Lilleborg tildelt hederspris for aktiv bruk av Svanemerket. – Svanemerket betyr mye for oss, og vi er opptatt av å få et miljøstempel på bedrift­en vår, fastslår Knut Eckhoff.

Personvern og cookies