Leger kan for lite om elektromedisinsk utstyr

(2003)

Leger ved somatiske sykehus har for liten kunnskap om bruk av elektromedisinsk utstyr. I de fleste tilfellene er det viljen til å planlegge nødvendig opplæring det står på, skriver Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). Årlig får direktoratet om lag 130 feilmeldinger, nestenuhell inkludert, fra sykehusene.

Godt over halvparten skyldes feil bruk av utstyret og ikke selve utstyret. Sykehusene er pålagt å drive systematisk opplæring i bruk og vedlikehold av alt elektromedisinsk utstyr som brukes til behandling og diagnostisering.
Sykepleierne best
Underdirektør Arild G. Hammer i DBE sier at sykepleierne stort sett har et godt strukturert og dokumentert opplæringsprogram, men dette er ofte fraværende for legene. De viser ofte til at bruk av slikt utstyr inngår i utdanningen og den videre medisinske opplæringen, men tiden som avsettes til dette er nok svært begrenset, mener Hammer. Hammer mener at dette ikke betyr at det er farlig på norske sykehus, men han kjenner tilfeller der sykepleiere har vært nødt til å gripe inn på grunn av feil legene har vært i ferd med å gjøre.

Dødsfall
Hvert år skjer det noen få uhell med dødelig utgang for pasientene. Hvordan disse sakene samt tilfeller der pasienter blir skadd, blir fulgt opp strafferettslig og sivilrettslig, har ikke DBE kjennskap til. Men sykehusene har etter hvert svært mye elektromedisinsk utstyr. En kan ikke vente at alle sykepleiere og leger skal kunne behandle alt, det er derfor svært viktig at leger og sykepleiere sammen fordeler ansvar for oppgaver og kompetanse og at sykehusene lager en handlingsplan på området. DBE har foreløpig ikke gitt tvangsmulkt på dette feltet, men varsel om slik mulkt ble gikk Harstad sykehus i fjor. Dette sykehuset har nå tilfredsstillende rutiner på området.

Personvern og cookies