– Leger har ikke greie på helse

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

– Leger bør ikke sykmelde folk. De har ikke kompetanse på helse, bare på sykdom og kan ikke avgjøre om en arbeidstaker bør gå på jobb eller holde seg hjemme, sier overlege Magnar Kleiven. 

Kleiven, som nå er overlege ved Borgestad-klinikken i Skien og ellers primus motor i eget firma, Vivilja, har lang erfaring fra forskjellige sider av norsk arbeidsliv, blant annet som sjeflege i Norsk Hydro og medisinsk fagsjef i NHO.

– Helse kan velges
– I mine seks år som medisinsk student, hadde jeg ikke en eneste forelesning om helse, men fikk vite masse om sykdom. Vi leger har derfor ikke kompetanse på helse og vurdering av arbeidsevne. Kleiven peker på hvordan Verdens helseorganisasjon definerer helse: Helse er en følelse av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. – Dette er en bra definisjon, den viser at helse handler mye om å ta et valg, det dreier seg om hva vi føler i forhold til helsa vår og hva vi legger vekt på. Fravær av sykdom er ikke noe vi kan velge, men vi kan velge å føle at vi har god helse. Jeg kjenner mange svært syke mennesker som har tatt det valget, de setter fokus på livskvalitet. Det er bare det enkelte mennesket som kan være ekspert på egen helse, så får leger og annet helsepersonell være rådgivere og behandle sykdom.

– IA-avtalen en suksess
Derfor vil Kleiven helst bytte ut ordet «sykmelding» med begrepet «fraværsmelding». Og han vil helst at arbeidstakeren og arbeidsgiveren i fellesskap kommer frem til om fravær er nødvendig, med legen som rådgiver. – Hvis arbeidstakeren selv skal avgjøre om han/hun er i stand til å gå på jobben, vil vel mange arbeidsgivere frykte misbruk? – Det er lite misbruk av fraværsordninger, kanskje 2-3 prosent. Dessuten viser det seg at det blir lavere fravær på arbeidsplasser som har utvidet rett til egenmelding, slik som IA-bedriftene. Det gjelder både korttids- og langtidsfraværet. – IA-avtalen er en formidabel suksess, det er bare det at myndighetene ennå ikke har skjønt det. Jeg er ganske sikker på at sykefraværet er på vei ned, men vi må gi IA-avtalen tid til å virke. Politikerne har foreløpig ikke hatt tålmodighet til å vente lenge nok på resultatene. Men en del av IA-tenkningen har fått bredt gjennomslag, blant annet det at sykefravær ikke er en privatsak. Arbeidstaker har plikt til å informere om funksjonsevne og eventuelt forventet fravær; det har Kleiven inntrykk av er akseptert i alle aktuelle miljøer.

Fokus på det friske
– Sykefraværsarbeidet handler i stor grad om forholdet mellom arbeidsplassen og arbeidstakerne. Det er ikke gitt at den beste løsningen for arbeidstakeren er å være borte fra jobben, hvis det feiler vedkommende noe. Dersom de ansatte trives og utvikler seg i arbeidet, virker det også positivt inn på helsa deres. Overlegen må ikke forstås slik at vi ikke har rett til å være fraværende fra jobb hvis vi er syke, men han vil heller legge vekt på at vi har rett til å være på jobben med den delen av oss som er frisk. Han viser til arbeidsmiljølovens krav om særlig tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Magnar Kleiven syn på forholdet mellom lege og allmennhet kan sammenfattes i følgende setning: «Ikke bland doktor`n borti helsa di». Det er også tittelen på en bok han har skrevet, der han utfordrer leserne på en del av de vedtatte sannhetene om sykdom og helse. Siden en god latter forlenger livet, kan boken også virke livsforlengende, mener forfatteren.

Personvern og cookies