Legenes nye rolle

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

– Vi må tilrettelegge for inkludering, sier Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening. 

– Arbeidet er for oss en identifikasjon, derfor er det så viktig at vi kommer tidlig i gang med å tilrettelegge for inkludering. Tidsfaktoren er ofte viktigere enn diagnosen. Alle kan vi gjøre en bedre jobb for å få til mer inkludering i arbeidslivet, fastslo Riise, på en HMS-konferanse nylig.
Han er opptatt av at alle skal bli møtt, hørt og sett på arbeidsplassen, hvis ikke dette skjer, er det lett å melde seg ut.

Døråpner
– Legen skal ha en døråpnerfunksjon. Han skal holde døra åpen mot arbeidsplassen, men også lukke den dersom det ikke er fornuftig å gå tilbake til arbeidet. Gradert sykmelding må være hovedregelen.
Legen skal foreta en medisinskfaglig vurdering av funksjonsevne, gi arbeidstaker trygghet overfor arbeidet til tross for sykdom, og være en medspiller i forhold til arbeidsplassen.
– Vi skal bidra når det er medisinsk forsvarlig.
Arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter hverandre via en oppfølgingsplan.
– Legene stiller gjerne opp på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker det, og legenes arbeidssituasjon gjør det mulig.
Dette må veies opp mot legenes tilgjengelighet med tanke på andre pasienter og øyeblikkelig hjelp-plikten. En annen mulighet er å ta møtet over telefon.
Riise vektla også bedriftshelsetjenesten, og mener BHT kan fungere som et brohode for å finne fram til gode løsninger på arbeidsplassen.

Verdsetter godt arbeidsmiljø
Riise viste til en arbeidsmiljøundersøkelse hvor 37 prosent av vel tusen spurte, svarte at godt miljø på arbeidsplassen var det viktigste for å få ned sykefraværet. Mens 22 prosent svarte god tilrettelegging på arbeidsplassen var det viktigste.
Riise fremhever samarbeid og dialog som nøkkelen til suksess; arbeidsgivere og ledere som er genuint interessert i å bygge gode og inkluderende arbeidsmiljøer, samt motiverte arbeidstakere som kjenner sine forpliktelser i forhold til arbeidsplassen og som deltar aktivt i tilretteleggingstiltak.
– Godt HMS-arbeid involverer verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.
Videre vil han ha leger som motiverer og stimulerer til aktivitet når det er medisinsk forsvarlig, et tydeligere NAV, som følger opp som med rådgivning og tiltak (ikke bare kontroll), og et Arbeidstilsyn som ansvarliggjør arbeidsgivere som ikke tar sine forpliktelser på alvor.

Bestemors lov
Avslutningsvis anbefalte Riise alle å følge Bestemors lov:
Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes! 

Personvern og cookies