– Lederne jobber på lag med bussførerne

Tekst: Vemund Jensen (2006)

 

Godt sykefraværsarbeid og ledere som lytter til de ansatte gjorde at Sporveisbussene ble kåret til årets IA-virksomhet i Oslo i 2005.

– Sporveisbussene jobber mer på lag med førerne nå. Vi kan lufte meningene våre til lederne, føle at vi blir tatt seriøst og at det blir gjort forandringer. Dette er blitt mye bedre enn før, sier Kjell Robert Støback. Han har vært bussfører i Sporveisbussene siden 1988 og er nå varahovedverneombud. Bedriften har gjennomført mange tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og for å senke sykefraværet. Oppfølgingsrutinene rettet mot sykemeldte er forandret. Annethvert år gjennomføres det spørreundersøkelser blant alle ansatte for å kartlegge deres syn på arbeidsforholdene. Skiftordningene er forandret fra mot-urs til med-urs, en egen styringsgruppe for bedriftens HMS-arbeid er etablert og et strukturert seniorarbeid er satt i gang. Gjennom prosjektet Friskbuss bestemte de seg for å prøve en ut ny organisering av de ansatte på to busslinjer. På hver linje er det en teamsjef som holder hus på bussførernes hvilebrakke. – Internundersøkelsene våre viste at de ansatte ikke fikk nok tilbakemeldinger, at de ikke fikk være med å bestemme. Teamorganiseringen skal gjøre daglig kontakt med lederne lettere, sier HMS-konsulent i Sporveisbussene, Berit Nordlien. Siden bedriften ble IA-virksomhet i april 2003 er sykefraværet sunket fra 13 til 8 prosent ved slutten av fjoråret. Den langsiktige målsettingen er et sykefravær på 7 prosent i 2010. – Det er tøft å være bussfører. Sjåføren har et stort ansvar og en uforutsigbar jobb som sliter på kroppen, så 7 prosent er et veldig bra resultat. Jeg vet at lederne oppfordrer de ansatte til å ta ut noen av egenmeldingsdagene, hvis de er slitne. Heller det enn å risikere mye langtidsfravær, sier Nordlien. Hun mener oppfølgingen av sykemeldte er blitt mye bedre etter at de ble IA-virksomhet. – Nå har lederne faste rutiner og frister å forholde seg til. Tidligere var det lett å legge denne oppgaven vekk, siden de hadde så mye annet å gjøre. – Hva har det å bli kåret til årets IA-virksomhet betydd for dere? – Jeg tror ikke det har så mye å si for førerne, men jeg tror det kan virke motiverende for lederne som jobber med sykefraværsoppfølgingen, sier Nordlien. Arbeidsmiljø nr. 1 – 2006

Personvern og cookies