Lederkompetanse gir lavere sykefravær

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Satsing på organisatoriske og psykososiale forhold, spesielt det å motivere og utvikle ledernes felles kompetanse på HMS-området, kan få klare positive følger for arbeidsmiljø og sykefravær i en bedrift, også en som har mye tungt belastende fysisk arbeid. Det er tidligere Gilde Agro Fellesslakteri i Lillesand, nå Gilde Vest, et godt eksempel på.

Prosjektet har vært leder av høgskolelektor Idar R. Andersen ved Høgskolen i Agder som har sett på ergonomi og belastningslidelser koplet opp mot jobbrotasjon og organisatoriske forhold ved Gilde Agro i Lillesand. Da prosjektet startet i 1997 var sykefraværet svært høyt ved bedriften, 17 prosent i gjennomsnitt. Enkelte avdelinger lå helt oppe på 25 prosent. Det har svingt en del etterpå, men har hele tiden vist en synkende tendens, til det i vinter lå på rundt 10 prosent. Senere har det gått opp igjen, noe som helt sikkert har sammenheng med et vedtak om å legge ned virksomheten.

Legges ned likevel
– Prosjektet har vært vellykket som sådant, sykefraværet har gått kraftig ned og det har vist fokusområdene i bedriften, sier driftssjef Åge Iselvmo ved Gilde Vest. Fokuseringen på lederne viser at dette er en gruppe som har muligheter til å påvirke på en spesiell måte. Men det har ikke hjulpet bedriften til å overleve, Iselvmo opplyser at 2. august er det slutt, da legges Gilde Vest ned i Lillesand og de ansatte mister arbeidsplassene sine. Eierne, Norsk Kjøtt skal spare 600 millioner kroner på landsbasis og sentraliserer mye av driften. Iselvmo arbeider nå med planer om å skape en såkalt næringshage i lokalene til Gilde Vest, basert på forskjellige næringsmiddelbedrifter. Det kan muligens gi noen arbeidsplasser i et område hvor det ikke er så lett å få nytt arbeid for ansatte som kanskje har jobbet i en årrekke ved en så spesialisert arbeidsplass som et slakteri. Da prosjektet startet var det 110 ansatte ved bedriften, nå er det nedbemannet til 65 personer.

Lederutvikling
Hovedfokus i prosjektet har vært å se på hvilke konsekvenser aktiv innføring av internkontroll har fått for bedriften. For et slakteri som Gilde Agro er ergonomi og belastningslidelser selvsagt vesentlig. Lederutvikling har vært helt sentralt under hele prosjektet. Ledersamlingene har vist at det har skjedd en kompetanse- og erfaringsoverføring som har resultert i en rekke konkrete tiltak, konkluderer prosjektleder Idar R. Andersen. Han peker på sykefraværsoppfølging, avdelingsmøter hver måned, effektivisering av administrative rutiner, en rekke sosiale tiltak, rotasjon av de ansatte, EGA – DUA-gruppe, innføring av attføringsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, aktivitet på nærværsfaktorer, friskvernstiltak og pausetrim med tøyningsøvelser for å nevne noe.

Sykefraværet
Sykmeldte er blitt fulgt opp av avdelingsledere med kontakt pr telefon og blomster. Bruk av aktiv sykmelding har resultert i at mange sykmeldte er kommet raskere tilbake til jobb igjen, og bedriftshelsetjenesten er tatt mer aktivt i bruk, blant annet med oppfølging av fysioterapeut. Pausetrim med tilpassede tøyningsøvelser har vært tatt i bruk under ledelse av fysioterapeut for å forebygge belastningsskader. Målsettingen har vært to sekvenser a to minutter pr dag. Opplæring og jobbrotasjon er lagt til rette slik at det skal tilfredsstille kravene til å kunne ta fagbrev. Andre ansatte har måtte skifte til andre jobber av helsemessige årsaker. Det er også startet en rekke friskverngrupper i form av mosjonstilbud, slik som håndball- og fotballgruppe, bordtennis og sponsing av ansatte som vil trene på SATS treningssenter. Ledelsen mener at det er viktig å legge forholdene til rette slik at ansatte kan drive mosjon og på den måten holde seg i god fysisk og psykisk form. En rekke sosiale tiltak er også satt i verk, slik som felles fjellturer og båtturer, familiegrill, juletrefest for hele familien og tilsvarende.

Personvern og cookies