Ledere som mobber

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Konflikter med leder, eller enda verre, en leder som mobber, er de hyppigste årsakene til at ansatte tar kontakt med Arbeidslivstelefonen for å få råd og støtte. 

Det går frem av Arbeidslivstele­fonens statistikk over årsakene til at folk ringer denne støttetelefonen. Nesten hver fjerde henvendelse skyldes konflikt mellom ansatt og leder. En av sju opplever at de blir mobbet av lederen, hver tiende som ringer, blir mobbet av kolleger. Dårlig miljø på arbeidsplassen er årsak til hver femte sykmeld­ing, anslår fagfolk på området. – I januar i år har vi opplevd et ekstra trykk fra personer som opplever mobbing på arbeids­­plassen sin, opplyser Grace Beathe Mathisen, daglig leder for Arbeidslivstelefonen. Mellommenneskelige problemer i det hele tatt ser ut til å dominere, og blant dem er mobbing et av de vanligste. Mathisen sier at mobbingen kan ta mange former, noen forteller om baksnakking som de ikke kan beskytte seg mot, andre at de blir fratatt arbeidsoppgaver og ansvar, ikke blir innkalt til møter, manglende informasjon eller at de blir frosset ut og isolert sosialt. Konflikter som får utvikle seg, kan ende med alvorlige personkonflikter og i verste fall mobbing.

Leders plikt
Mathisen presiserer at det i følge arbeidsmiljøloven er en leders plikt å sørge for at alle arbeids­takere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er viktig å ha prosedyrer for hvordan ansatte og ledelse kan ta opp konflikter og uenighet både uformelt og formelt før situasjonen låser seg. Det må være nulltoleranse på enhver arbeidsplass for mobbing. Arbeidslivstelefonen var et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Arbeidstil­synet som nå er gjort permanent. Den er et supplement til tilbudene fra Arbeidstilsynets svartjeneste og de andre hjelpe­instansene i arbeidslivet.

Personvern og cookies