Ledere skeptiske til eldre arbeidstakere

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Alle vil gjerne ha erfarne arbeidstakere, enten som kolleger eller ansatte. Men arbeidsgiverne er ikke spesielt interessert i eldre arbeidstakere, det er tydeligvis noe annet. Under halvparten av et representativt utvalg norske ledere vil ansette eldre, mens nesten alle lederne gjerne ansetter de erfarne

Dette går frem av en undersøkelse foretatt av Markeds- og mediainstituttet (MMI) om aldersdiskriminering blant næringslivsledere og i den norske befolkningen generelt. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Senter for seniorpolitikk (SSP). Den viser også at det foregår diskriminering i norsk arbeidsliv på bakgrunn av alder. MMI-undersøkelsen viser at en av åtte bedriftsledere bevisst har unnlatt å ansette folk over 52 år.

Erfaring etterspurt
– Undersøkelsen avdekker at erfaring ikke settes likt med alder, sier viseadministrerende direktør Erik Dalen i MMI. Eldre er lavt rangert blant ledere, mens de mener at erfaring er noe helt annet, det er langt mer etterspurt. Begrepet alder har også forskjellig verdi etter hvem som blir spurt. Det er mye mer populært blant vanlige yrkesaktive enn hos ledere. 82 prosent av de yrkesaktive jobber gjerne eller svært gjerne sammen med eldre arbeidstakere, mens bare 47 prosent av lederne er positive til å ansette eldre. Det er bare uerfarne arbeidstakere som scorer lavere blant lederne, med 30 prosent. Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hvordan de ser på seniorer. 65 prosent av lederne svarer meget eller ganske godt på hvordan de vil like å ansette seniorer, mens det samme gjelder 86 prosent av de yrkesaktive på spørsmål om de vil like å jobbe sammen med denne kategorien. Uerfarne arbeidstakere har lavest anseelse også blant vanlige yrkesaktive, bare litt over halvparten synes det er ok å få slike kolleger. På neste plass på rankingen kommer nyutdannede.

Ledere diskriminerer
Så mange som hver åttende leder, eller 13 prosent av de spurte, innrømmer at de har unnlatt å ansette eller forfremme en arbeidstaker på grunn av for høy alder. – Dette gjelder særlig i større bedrifter, opplyser Dalen. At aldersdiskriminering finner sted bekreftes av de yrkesaktive, 13 prosent av dem over 60 år har opplevd diskriminering på grunn av sin alder. Til sammenligning opplyser 7 prosent av kvinnene at de har blitt diskriminert på grunn av kjønn. Det er tankevekkende at flertallet av dem som har opplevd aldersdiskriminering var under 50 år da det skjedde, gjennomsnittsalderen var så lav som 46 år. I ledernes opplysninger om hvem de unnlot å ansette eller forfremme på grunn av for høy alder var aldersgruppen 55 til 59 år den desidert største. Erik Dalen opplyser at undersøkelser viser at skillelinjen for hvem som ansees som gammel i yrkeslivet går ved 54 år.

Negative forventninger
En av tre yrkesaktive nordmenn tror at man svært ofte eller ofte blir diskriminert på grunn av alder. Og hele 81 prosent tror at yngre arbeidstakere blir foretrukket fremfor eldre når ny teknologi eller arbeidsmåter skal innføres. Nesten halvparten av oss mener at eldre forbigås ved forfremmelser eller intern rekruttering og en tredjedel tror at eldre sjeldnere får være med på kurs og opplæring i arbeidstiden. Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk bekrefter at diskriminering på grunn av alder forekommer i arbeidslivet, det ser en også av andre undersøkelser. Men arbeidsmarkedsundersøkelser viser at det er flere over 50 år som er i jobb i dag enn for bare noen år siden. – Det er en viktig oppgave å snu de negative forventningene til aldersdiskriminering, mener Lunde. I tillegg til innsatsen fra partene i arbeidslivet og myndighetene har seniorene selv et viktig oppgave med å markedsføre seg selv og sin kompetanse. Alder skal ikke være noe hinder for å prøve noe nytt. Ikke glem at den som har fylt 50 år har igjen ca en tredjedel av sin tid i arbeidslivet.

Personvern og cookies