Lederartikkel: Arbeidsmiljø nr 6-2002:

Tekst: Paul Norberg (2002)
Kutt i sykelønnsordningen kan bli dyrt for bedriftene.
Selv om sykefraværet ser ut til å flate ut, er det langt fram til målet om en reduksjon på 20 prosent innen utgangen av 2005, slik kampanjen «Inkluderende arbeidsliv» (IA) legger opp til. Kampanjen startet i begynnelsen av dette året, og det er åpenbart at det tar tid å snu den langvarige trenden med økning i sykefraværet. Regjeringen har heller ikke gjort det lett for bedriftene å komme i gang for fullt. Flere av bidragene fra myndighetene ble først iverksatt flere måneder etter kampanjestart, og flere regjeringsmedlemmer har allerede gitt uttrykk for at de har liten tro på at målene kan nås. Dermed begynner de også med trusler om å si opp avtalen, som er gjort av partene i arbeidslivet sammen med regjeringen. Mange næringslivsledere, særlig i små og mellomstore bedrifter, har uttrykt ønsker om et kutt i sykelønnsordningen, som et incitament til å få ned sykefraværet. Dette kan fort bli en realitet hvis IA-avtalen blir sagt opp i løpet av 2003. Men da er det også sannsynlig at forslagene fra Sandman-utvalget (høsten-2000) blir hentet fram igjen. Utvalget gikk ikke bare inn for kutt i sykelønnsordningen. Innstillingen innebærer også at dagens egenmeldingsordning utvides til åtte kalenderdager, med et øvre tak på 24 dager i året. Og videre: Når et fravær går ut over 16 dager vil arbeidsgiverne få et medfinansieringsansvar på 20 prosent av sykepengeutbetalingen. Forslaget er formet slik for å presse bedriftene økonomisk, slik at de må jobbe hardere for å sikre at færrest mulig blir sykmeldt av forhold som skyldes jobben. Når vi vet at det er langtidsfraværet som har økt sterkest det siste ti-året, er det sannsynlig at mange bedrifter kan få økte kostnader hvis det blir en kutt i sykelønnsordningen. Det kan derfor være fornuftig å jobbe aktivt for å fremme målene i «Inkluderende arbeidsliv»-kampanjen, fremfor å håpe på at myndighetene trer ut av avtalen neste år. En fersk SINTEF-rapport viser at ca. 90 prosent av norske arbeidstakere opplever jobben sin som meningsfylt og positiv. Hvis dette legges til grunn for en filosofi som satser på nærvær i stedet for fravær, så er det kanskje lettere å oppnå positive resultater.
Personvern og cookies