Langt igjen til likelønn

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Det er fortsatt store lønns- og inntektsforskjeller mellom kvinner og menn.

Ser vi alle næringer under ett, tjener kvinner i gjennomsnitt 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det at vi ikke har kommet lenger i 2009 viser at det har skjedd lite over lang tid, men også at denne problemstillingen er mer komplisert enn mange tror, sier Mie Opjordsmoen, seniorrådgiver i LOs forhandlingsavdeling.

Fronter frontfagsmodellen

Det kan synes som om dagens forhandlingssystem foreløpig ikke har bidratt til å redusere lønnsgapet. – Må vi frontfagsmodellen til livs for å oppnå likelønn? – Nei, absolutt ikke. Frontfagsmodellen* er en solidaritetsmodell. Den benyttes for å regulere lønnsutviklingen. Fjerner vi den, vil vi få mindre kontroll med hva som skjer i det private markedet, da vil forskjellene bare øke, hevder Opjordsmoen. Lønnsgapet er størst i privat sektor og blant dem med høyest utdanning. Ifølge SSB er det aller skjevest i finansnæringen, hvor kvinner tjener 65,3 prosent av det mennene tjener. Dagsavisen skriver at noe av årsaken er økte bonuser som i stor grad har gått til stillinger der det sitter mange menn, som administrative ledere og meglere. – Må vi få flere kvinnelige sjefer for å rette opp denne type skjevheter i en og samme næring? – Jeg ønsker flere kvinnelige sjefer. Vi har sett at noen bedrifter knytter en direkte sammenheng mellom arbeidstid og verdiskaping i forhold til utbetaling av bonus på den måten at kun de som har over 50 % stilling er berettiget til bonusutbetaling. Det er dårlig nytt i forhold til likelønn. Opjordsmoen trekker fram graden av organisering som en annen faktor som bidrar til denne skjevheten. – Finansnæringen er en næring med lav organiseringsgrad. Vi vil hevde at hadde flere organisert seg, ville det ha bidratt til å redusere lønnsgapet.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

I Norge er verdsettingen av arbeid skjevfordelt, samtidig som vi har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Omsorgsyrkene er kvinnedominerte, og blant de tyngste og dårligst betalte. I tillegg arbeider mange ufrivillig deltid. – Bidrar ufrivillig deltid til ulikelønn? – Det òg, bruken av små stillinger har blitt en måte å spare på. Ufrivillig deltid svekker kvinners økonomiske selvstendighet. Dette må vi komme til livs, slik at de får en lønn de kan leve av. Samtidig har vi i LO innsett at det er flere faktorer som spiller inn. Vi må arbeide for økt likestilling både i hjemmet og i samfunnet for øvrig, sier Opjordsmoen, og understreker behovet for barnehageplass, permisjonsordninger og tilrettelegging for å kunne kombinere hjem og familie med arbeidsliv.

Personvern og cookies