Lager ny sivilforsvarslov

(2005)

En bredt sammensatt prosjektgruppe er i ferd med å lage en ny sivilforsvarslov. Den eksisterende loven er fra 1953, og til tross for flere endringer er behovet for en ny lov omtalt i flere stortingsmeldinger. Den nye loven skal legge grunnlaget for at Sivilforsvaret videreutvikles som statlig forsterkningsressurs ved større hendelser i fred, krise og krig. Dette skal skje i tett relasjon til kommunale redningsressurser. Tjenesteplikt, ansvars- og oppgavefordeling i forhold til kommunene, forvaltning av tilfluktsrom, krigsutflytting og evakuering og sikkerhetsbestemmelser for sivilforsvarspersonell, er blant flere forhold som skal vurderes. Lovutvalget skal også vurdere gjeldende bestemmelser om utvidet egenbeskyttelse og industrivern. Videre skal de drøfte om det i den nye sivilforsvarsloven skal tas inn en hjemmel for kommunal beredskapsplikt. Behovet for en ny lov har også sammenheng med opprettelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og omorganiseringen av Sivilforsvaret. Den oppnevnte prosjektgruppa skal ha et høringsnotat klart innen 1. desember 2005. Prosjektgruppa består av representanter fra Justis- og politidepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Det vil også bli oppnevnt en referansegruppe der 23 organisasjoner, de fleste innen offentlig forvaltning, er invitert til å være med. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005

Personvern og cookies