– Lag rutiner for varsling

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Varslersituasjoner er krevende, men det er til bedriftens beste at de får en god løsning. Det viktigste i slike saker er å løse problemene, ikke å ta varsleren eller den det blir varslet om. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har tatt tak i varslerproblematikken og laget en veileder om åpen bedriftskultur og varsling. Veilederen er først og fremst beregnet på ledere i mindre virksomheter som trenger hjelp til å lage gode rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i egen bedrift. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller på tydelig kommuniserte interne regler.

Varsleren
– NHO er av den mening at det er bra med et lovvern på dette området, vi er overbevist om at det er avgjørende at problemer tas opp så raskt som mulig og løses for å hindre at de utvikler seg og vokser seg uoverkommelige, sier seniorrådgiver Erik Lundeby i NHO. Lundeby mener at varslersaker i prinsippet ikke bør behandles annerledes enn andre avvikssaker, dette bør innarbeides i bedriftens HMS-rutiner. Jo mer varsling allmenngjøres i bedriften, dess færre barrierer vil det være for å si fra. Den store utfordringen i slike saker, uansett hvor godt lovvern en har, er å ta vare på varsleren. – Vi må huske på at dette er en person som skal fungere sosialt i bedriften etterpå. Siden slike saker kan by på interessekonflikter, kan det bli en krevende utfordring. Uansett er det helt vesentlig at varslingen ikke får noen negative konsekvenser for den som sier fra, presiserer Lundeby.

Gode rutiner
I de tilfellene varsling ikke fungerer internt, er det viktigere enn noensinne å ha gode rutiner. Hvis en ansatt går til nærmeste leder med en varslersak, men ikke blir tatt alvorlig, er det avgjørende at vedkommende vet hvor hun eller han skal henvende seg videre, at bedriften har en kanal for dette. Det er noe av dette NHOs veiledningshefte skal hjelpe bedriftene med. NHO satser på å hjelpe mindre virksomheter som ikke har ressurser til å etablere et nytt apparat for å ta seg av slike saker. – Vi vil få dem til å bygge på det de allerede har, til å tenke praktisk, hva har de som kan brukes på området. Ledelsens rolle er avgjørende, både nærmeste leder og daglig leder må involveres. Dessuten er det viktig å kommunisere dette til de ansatte. Bedriftens verdigrunnlag, etiske retningslinjer og ledelsespraksis må bygge opp under en slik åpen bedriftskultur.

Krevende
Hvis noe ikke fungerer i egen bedrift, er det i bedriftens egen interesse å få det frem og få løst saken. – Det kan være svært krev­ende for en leder å godta varsling i egen virksomhet, da er det viktig at prosessen er normalisert og en del av virksomhetens bedriftskultur. En annen vanskelig oppgave er hensynet til den eller de personene det blir varslet om hvis varslerforholdet kan tilbakeføres til bestemte personer. – Begge parter må tas på alvor, det er viktig å ha fokus på hva som har skjedd og få gjort noe med saken, slik at den ikke bare blir lagt til side. Det ligger mye psykologi i forholdet mellom ledere, ansatte og kolleger, vi må huske at de skal fungere sammen i arbeidsmiljøet etterpå. Erik Lundeby opplyser at veilederen om varsling nå blir presentert på regionsbasis i NHO for mindre medlemsbedrifter, blant annet i form av workshops med ledere. I tillegg til en grundig gjennomgang av loven inneholder veilederen flere praktisk eksempler som kan brukes som diskusjonsgrunnlag. Foreløpig er den trykket i 6.000 eksemplarer, ved behov vil den bli trykket i nytt opplag.

Personvern og cookies