Lærere uten godkjent utdanning

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Bioavfall er helseskadelig
Kvinnene stoppes
Mer kreft i silisiumkarbidverk
Musesmerter skyldes mentale krav

Noe under 6 prosent av lærerne i kommunale grunnskoler har ikke godkjent utdanning, viser en forskningsrapport laget av Torgeir Nyen og Elin Svensen ved Fafo på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. Men selv om de «ufaglærte» lærerne blant annet mangler pedagogisk utdanning, har 40 prosent en eller annen form for høyere utdanning, går det frem av rapporten. Hver fjerde av dem er universitetsutdannet. Det er til sammen ca. 4.000 lærere uten formell godkjenning i norske grunnskoler, totalt er det 70.000 lærere i grunnskolen. I følge Fafo-rapporten er ikke denne andelen betenkelig høy.
Biologisk avfall, for eksempel fra husholdninger, er den delen av avfallet som forurenser miljøet mest. En tidligere undersøkelse fra STAMI viser at renovatører som samler inn dette avfallet, er eksponert for et så høyt nivå av mikroorganismer at de kan få helseplager av det. Nå er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i gang med et nytt forsøk for å studere hva lagring av avfall i ulike typer oppsamlingsutstyr har å si for avfallets evne til å utvikle og spre farlige organismer. Det er blant annet benyttet kontrollerte laboratorieforsøk med klimakammer til denne delen av undersøkelsen. Senere skal forskerne studere effekten av eksponering på luftveiene med mer objektive metoder enn tidligere.
Det er ikke sant at kvinner vegrer seg for lederansvar og -oppgaver. Kvinner med høy utdannelse i det private næringsliv er minst like interessert i en toppjobb som menn, viser en undersøkelse foretatt av Fafo-forskerne Jorun Andeassen og Kari Folkenborg. 1360 siviløkonomer, jurister og sivilingeniører av begge kjønn har svart på en rekke spørsmål om dette temaet. Noe over 80 prosent av både menn og kvinner kan tenke seg en lederstilling. Begge kjønn mener de har nødvendige kvalifikasjoner og lederegenskaper. I virkeligheten er det bare 7 prosent av topplederstillingene som innehas av kvinner. Kvinnene i undersøkelsen mener de sjeldnere får innpass i det sosiale nettverket til lederne, de kan støte i det såkalte «glasstaket», og de opplever sjelden å bli bedt om å søke lederstillinger.
Kreftregisteret har påvist en økt risiko for kreft og lungesykdommer blant ansatte i norsk silisiumkarbidindustri. Det er blant annet funnet en klar sammenheng mellom lungekreft og samlet støveksponering, men det er ikke påvist hvilke støvkomponenter som forårsaker lungekreft. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal samarbeide med Kreftregisteret i et forsøk på å identifisere årsakene til den økte risikoen for kreft og lungesykdommer i denne industrien. Silisiumkarbid produseres av kvarts og petrolkoks. Materialet, som er svært hardt, brukes blant annet i slipepapir og slipe- og kutteredskaper.
Seniorforsker Bente R. Jensen ved det danske Arbejdsmiljøinstituttet mener å ha påvist at musearm og vond nakke ikke skyldes overdreven eller gal bruk av datamus og tastatur, men tidspress og mentale krav. De danske forskerne ga forsøkspersoner først vanskelige, så lette oppgaver å løse på skjermen hvert sekund. Målinger viste at muskelspenningene minket når de fikk lette oppgaver. Det var heller ikke forskjell på spenningene ved bruk av mus eller tastatur. Norske forskere er ikke uten videre enige i resultatene, de mener blant annet at undersøkelsen ikke viser at det er spenningsnivået som slår ut, men at dataarbeid er statisk og uten pauser.

Personvern og cookies