Kvinner trakasseres mest

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Unge kvinner blir hyppigst trakassert i arbeidslivet, og andelen er stigende.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse for 2009 viser at tre prosent av alle sysselsatte oppgir å ha vært utsatt for trakassering av ulik art. Mest utsatt er unge kvinner i alderen 18-24 år, hvor hele 12 prosent svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller oftere. Denne andelen er dessuten stigende, med personer i salgs- og serviceyrker som spesielt utsatte.

To av ti opplever vold
Undersøkelsen tar også for seg vold på arbeidsplassen. Fire prosent av alle sysselsatte oppgir å ha blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene, mens tre prosent oppgir mottatt trusler om det samme. Kvinner er mer utsatt enn menn for både trusler og vold. Verst er det blant sykepleiere, hvor hele to av ti oppgir å ha vært utsatt for vold det siste året.

Kvinner bestemmer minst
Når det kommer til selvbestemmelse viser SSBs undersøkelse at en av tre sysselsatte i høy grad bestemmer hvilke arbeidsoppgaver de skal få, mens to av tre i høy grad bestemmer hvordan de selv skal utføre arbeidet. Nesten åtte av ti kan selv bestemme når de vil ta pauser, og halvparten av alle sysselsatte kan selv styre eget arbeidstempo. Et generelt trekk er likevel at kvinner har mindre selvbestemmelse over eget arbeid enn det menn har, og at selvbestemmelsen øker med alder.

Les mer om SSB sin levekårsundersøkelse her.

Personvern og cookies