– Kvinner takler «oljeskift» best

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Kvinner i petroleumsvirksomheten mestrer skiftarbeid bedre enn menn og det samme gjelder yngre arbeidstakere i forhold til eldre. Mange er godt fornøyd med jobben, men det er også mange som sliter, noe en svært utbredt bruk av preparatet melatonin vitner om.  

Dette går frem av en undersøkelse om helse, mestringsstrategier og skiftarbeid blant Statoil-ansatte som jobber offshore og på landanlegg. Undersøkelsen ble presentert av seniorfagleder for helse og arbeidsmiljø, Dordi Høivik, Statoil på Petroleumstilsynets konferanse om arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten i Stavanger i mars.

Kvinnene trives
Resultatene er blant annet basert på en spørreundersøkelse der 1.700 Statoilansatte svarte. Undersøkelsen omfatter ansatte som jobbet på sokkelen på fast dagtid, ansatte som vekslet mellom en periode ute på sokkelen med dagtid og en periode med nattarbeid samt noen med andre, spesielle arbeidstidsordninger. I tillegg deltok ansatte på landanlegg med andre typer skiftordninger. Kvinnene er absolutt i mindretall, men det viste seg at de taklet skiftarbeidet bedre enn menn. – Vi vet ikke hvorfor, dette var et bi-funn, vi var ikke spesielt ute etter å undersøke kvinners situasjon, opplyser Høivik. – Men jeg tror at kvinner som søker slike jobber er flinke til å organisere livet sitt, både hjemme og i jobbsituasjonen. Kvinnene meldte om bedre kosthold og mer fysisk aktivitet og var også mer fornøyd med jobben sin. De brukte mindre melatonin og andre medikamenter enn mennene for å mestre nattarbeid. Eldre arbeidstakere rapporterte at de spiste sunt i større grad enn yngre når de arbeidet skift. Til gjengjeld hadde de større problemer med skiftordninger og søvn og de brukte mer medikamenter, blant annet sovetabletter og melatonin.

Bruker medikamenter
Undersøkelsen avslørte at hele 38 prosent av ansatte på sokkelen som vekslet mellom turer med natt- og dagarbeid, brukte melatonin. Dette overrasker fagfolk fordi dette er et medikament som vanligvis ikke skrives ut i Norge fordi man vet alt for lite om bivirkninger og helseeffekter ved lengre tids bruk. Melatonin er et hormon som utskilles naturlig i kroppen. Det brukes blant annet for å motvirke jetlag og regulere døgnrytmen. Preparatet kan kjøpes fritt i en rekke land. Deltakerne ble også spurt om bruk av lysbehandling og alkohol, det siste punktet ble besvart av svært få. På spørsmål om sosial støtte rapporterte 55 prosent at de fikk slik støtte fra leder og kolleger. Det gikk frem av svarene at det er et behov for mer opplæring av lederne blant annet for å identifisere hvilke grupper de bør være spesielt oppmerksomme på. Eldre arbeidstakere bruker også i en viss grad fastlegen som støtte, noe som kan tyde på at de opplever manglende mestring som et helseproblem.

Godt miljø avgjør
De yngste arbeidstakerne opplevde best egenkontroll når det gjelder søvn og sosialt liv. De som jobbet på landanlegg hadde større problemer med skiftarbeidet enn sokkelansatte. Sokkelansatte med nattarbeid rapporterte om flere utfordringer enn dem som jobbet bare dagtid. Undersøkelsen viste at ansatte som selv tar kontroll og ansvar over ulike utfordringer i forhold til sin skiftordning, opplevde å mestre skiftarbeidet best. Det samme gjaldt dem som hadde god helse og var flinke til å ta vare på den. Mange mener at ulempene ved denne typen arbeid oppveies av fordelene, blant annet ved lange friperioder. Høy jobbtilfredshet og godt arbeidsmiljø, særlig den sosiale delen, spiller stor rolle for hvor godt de ansatte føler at de mestrer skiftarbeid.

Personvern og cookies