Kvinner betaler mest

Tekst: Morten Dahl (2001)

Finansdepartementet har satt ned et utvalg som skal utrede innbetaling til og ytelser fra pensjonsordninger i arbeidsforhold for kvinner og menn. Innstillingen skal foreligge innen 1. september 2001.

Utvalget ledes av tidligere statsråd, nå skolesjef Mary Kvidal. Vi finner ellers  likestillingsombudet Kristin Mile og representanter fra partene i arbeidslivet i utvalget.

Målet er å gjennomgå metodene for fastsettelse av forsikringspremie i livsforsikringer, herunder innskudd i pensjonsordninger opprettet etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Gjennomgangen skal belyse hvordan medlemmenes kjønn vil eller kan påvirke innbetalingen til og/eller ytelsene fra ordningene.

I tillegg skal det gis en oversikt over tilsvarende regelverk i andre land som det er naturlig å sammenlikne seg med. I denne sammenheng skal det særlig gis en oversikt over eventuelle EU-bestemmelser og uttalelser og dommer med betydning for problemstillingen.

 

Mile er kritisk

Utvalget for kjønnsnøytrale premier skal gi en vurdering av fordeler og ulemper med ulike løsninger for kjønnsnøytrale forsikringspremier og andre innbetalingsordninger som gir like årlige ytelser for kvinner og menn. Også forsikringsselskapenes konkurranseforhold til utenlandske aktører, virkning av arbeidskraftkostnader for ulike grupper, skal skisseres

Likestillingsombud Kristin Mile er en av dem som har vært mest kritisk til dagens pensjonsordninger.

– Jeg har tidligere uttrykt misnøye med kollektive pensjonsordninger fordi de forskjellsbehandler kvinner og menn. I dag er det slik at kvinner må betale høyere premie enn menn, sier Mile. Hun har i en fersk uttalelse kommet til at forskjellsbehandling av kjønnene i premieberegningen ikke er i strid med likestillingsloven, men understreker at hun likevel er svært kritisk til den generelle forskjellsbehandlingen av kjønnene i pensjonsforhold.

– Jeg er derfor svært glad for at utvalget er nedsatt, slik at disse problemstillingene kan bli belyst, sier Mile.

Personvern og cookies