Kvalitetskommune­prosjekt mot fravær

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2008)

 

Utviklingsveiledere og arbeidsmiljøgrupper er sentrale når Trond­heim kommune skal få ned fraværet. Økt nærvær blant de ansatte skal også gi bedre kvalitet på tjenestene til brukerne.

– Vi ser at sykefraværet stiger i kommunen, sier Ellen Edvardsen, rådgiver i rådmannens stab. – I 2007 hadde vi et fravær på 9,2 prosent, i år vil det øke med 0,5 prosent. I jakten på å få ned sykefraværet har Trondheim kommune forsøkt mange ting. – Vi ser at det er viktig å ha kontinuitet over tid, slik at man ikke sprer seg på for mange og forskjellige tiltak. Kvalitets­kommuneprosjektet gir oss mulighet til å fokusere over en tidsperiode, og i første omgang er det enhetene innen helse og velferd, samt oppvekst og utdanning som får tilbud om å være med, sier Edvard­sen.

Fremme nærvær

Hovedmålsettingen til kommunen er å øke nærværet, og dermed få ned fraværet blant de ansatte. – Vi vil at ansatte skal ha kunnskap om hva som fremmer nærvær på egen enhet, sier Tone Solberg som er prosjektleder sammen med Erlend Holthe Olsen. Ved alle enheter i Trondheim kommune er det opprettet arbeidsmiljøgrupper (AMG). Her sitter alltid leder, tillitsvalgt og verneombud i tillegg til andre tillitspersoner, alt etter størrelsen på enheten. Disse har en sentral rolle i prosjektet ved at de kurses til å kjøre prosesser blant egne kolleger. Det er kommunens utviklingsveiledere som har oppgaven med å kurse og veilede arbeidsmiljøgruppene i prosessmetodikk slik at de blir i stand til kartlegge hva som fremmer og hemmer nærvær. AMG skal også starte lokale prosjekt som fremmer nærværet. Utviklingsveiledere er ansatte i kommunen med en ekstrakompetanse, og som trår til på alle områder der enhetene jobber med endrings- og utviklingsprosjekt.

Arbeidsmiljøgruppa i Brinken barnehage i Trondheim Fra venstre: Gunhild Elise Teigum, tillitsvalgt, Hege Beate Sivertsen, verneombud, styrer Ruth Kjellhaug Sandvik og tillitsvalgt Aud Midtlyng.

Utfordringer

Våren 2008 gjennomførte kommunen et pilotprosjekt hvor et sykehjem og en barnehage gikk gjennom kursmodulen sammen med utviklingsveilederne. Brinken barnehage i Trondheim var en av to piloter. De har gode erfaringer og likte veldig godt metodene som ble benyttet. De fire i arbeidsmiljøgruppa hadde to personlige møter med utviklingsveilederne, samt tre samlinger sammen med arbeidsmiljøgruppa fra sykehjemmet. Underveis har de lært metoder og analyseverktøy for å komme frem til nærvær- og fraværsfaktoren, det vil si hva som er avgjørende for om man blir hjemme eller går på jobb ved et tvilstilfelle. I tillegg har de lært å finne sitt utviklingspotensial. – En av de største fordelene med dette er at vi i gruppa ble veldig godt kjent med hverandre. Vi har hatt tre hele dager sammen, hvor vi har gjort en masse forskjellig, både lekt oss, og løst seriøse oppgaver. Alt ledet av utviklingsveilederne, som har lært oss metodikken gjennom praktisk erfaring, sier Ruth Kjellhaug Sandvik, styrer i barnehagen.

Pilot med suksess

På Brinken har hele arbeidsmiljøgruppa hatt ansvaret for personalmøtene etter kurset, og det har gitt resultat. Vi får reflektert mye sammen, det får vi liten tid til på dagtid, og ved hjelp av metodene jobber vi strukturert. Vi bruker både aktivitetene og lekene vi lærte på samlingene, forklarer tillitsvalgt Aud Midtlyng. Dette gjør at kollegene lærer hverandre å kjenne på en annen måte enn bare rent faglig. Etter å ha kartlagt nærværsfaktorer har barnehagen nå et skjema hvor de har listet opp fire ting de er gode på, og fire ting de kan bli bedre på. – Dette er noe vi skal jobbe systematisk med å endre, men samtidig skal vi ha det gøy og ta vare på det vi faktisk er gode på, sier Aud. – Vi opplever at vi forplikter oss på en helt annen måte nå enn tidligere, sier Ruth Sandvik om deltagelsen. Ved Brinken barnehage har fraværet faktisk gått ned litt fra 1. til 2. kvartal i år, men styreren er svært forsiktig med å si at dette skyldes prosessen de har vært gjennom. De har ennå ikke kommet helt i mål.

Forsker på lavt fravær

I Trondheim kommune håper de at når man jobber aktivt med denne metodikken, vil også sykefraværet gå ned. – Det er de som jobber der som vet hvor skoen trykker. Derfor tror vi også at det er de som kan finne nærværsfaktorer, og ikke Bjarne Håkon Hanssen eller andre overordna instanser, sier Jan Tore Asmussen, sentralt hovedverneombud i kommunen. Utviklingsveilederne skal følge arbeidsmiljøgruppene over tid, og komme tilbake for å se om innsats og tiltak har satt spor. I høst er ti nye grupper klare for å gå løs på nærvær og fraværsfaktorer i egne rekker. Kommunen har gjennom Storby­forsk­nings­programmet fått penger til et forsk­ningsprosjekt som skal forsøke å finne hva som kjennetegner enheter med lavt sykefravær. – Slik kan vi skaffe oss kunnskap om hvordan AMG jobber på enhetene, og de gode metodene kan vi ta med oss videre, sier Ellen Edvardsen.

Personvern og cookies