Kunnskapsbank for transportulykker

Tekst: Turid Børtnes (2003)

14 bedrifter i prosessindustrien vil stille sine eksperter til rådighet 24 timer i døgnet for å gi råd og bistå ved transportulykker med farlig gods. Dette er en beredskapsordning som vil kunne fungere som en ekstra kunnskapsbank for 110-sentralene for at de skal kunne gi presise råd og treffe de riktige beslutningene ved slike ulykker. Ordningen kan også bidra til at redningsoperasjonene kommer raskere i gang. Ekspertene kan kontaktes via Statens forurensningstilsyn dersom 110-sentralene selv ikke har tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle stoffene. Ordningen kalles Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK) og omfatter alle de mest brukte kjemikaliene som fraktes på norske veier eller på tog, fly og med båt. RKV inngår i et internasjonalt nettverk der kjemibedrifter fra hele Europa inngår.

Personvern og cookies