Kunne unngått lungekreft

(2004)

Nikkelarbeidere er langt mer utsatt for lungekreft enn andre nordmenn. Men de fleste tilfellene av lungekreft kunne vært forhindret dersom arbeiderne hadde unngått å puste inn nikkelforbindelsene.
Dette fremgår av en avhandling laget av forsker og lege Tom Kristian Grimsrud ved Kreftregisteret. Grimsrud har sjekket alle lungekrefttilfeller blant ansatte og pensjonister ved Falconbridge Nikkelverk A/S i Kristiansand i perioden 1953 til 2000. Det viste seg at nikkelarbeiderne hadde 2,5 – 3 ganger høyere forekomst av lungekreft enn den øvrige delen av befolkningen. I undersøkelsen er det tatt hensyn til røykevaner og andre påvirkninger som kan ha medvirket til den høye forekomsten av lungekreft. Nikkelarbeidere røyker ikke mer enn gjennomsnittet for andre menn, men skadevirkningene av nikkel er en tilleggsbelastning for disse røykerne. Andre forhold, slik som påvirkning av asbeststøv, svovelsyre og kobolt er også koblet til lungekreft, men dette er undersøkt uten at Grimsrud har funnet noen holdepunkter for at dette kan foreklare overhyppigheten i denne yrkesgruppen. Arbeidsmiljøet ved nikkelverket ble betydelig bedre etter en omlegging i 1978, men det er fortsatt for tidlig å vente noen resultater. Tvert i mot kan tallene tyde på at arbeiderne har vært utsatt for uheldig nikkelpåvirkning også i de første årene etter omleggingen.
Personvern og cookies