Krever tilrettelegging for gravide

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Barne- og familiedepartementet vil innskjerpe at arbeidsgiverne skal legge forholdene til rette for gravide arbeidstakere for å holde dem lengst mulig i jobb i stedet for at det offentlige må utbetale svangerskapspenger.
Reglene er slik at arbeidsgiverne skal foreta nødvendige omstillinger på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere slik at de kan fortsette i jobben under svangerskapet. I de tilfellene det ikke lar seg gjøre, får friske gravide utbetalt svangerskapspenger.

Helst sykmelding
På grunn av at det har vært en klar økning i utbetaling av svangerskapspenger de siste årene har Rikstrygdeverket en mistanke om at ikke alle arbeidsgivere tar det så nøye med tilretteleggingen. Dette bekreftes av forskningsundersøkelser som tyder på at mange arbeidsgivere foretrekker at den gravide sykmelder seg fremfor å gå for halv maskin med mye fravær på jobben, skriver Aftenposten. Barne- og familiedepartementet ønsker å kreve at arbeidsgiverne skal måtte redegjøre for hva som er gjort av omstillinger og andre tiltak på jobben før det utbetales svangerskapspenger. Det skal legges frem et notat om fødselspengeordningen i løpet av våren, i den forbindelse vil departementet fremme forslag om utvidet redegjørelsesplikt. Forskning viser at så mange som to tredjedeler av de gravide har behov for tilrettelegging på jobben for å kunne fortsette i arbeidsforholdet frem til svangerskapspermisjon. Noen kan ha behov for avlastning fra kolleger, visse tekniske tiltak eller endringer i arbeidstidene. Andre kan ha så belastende arbeid, for eksempel de som jobber med kjemikalier, at det kreves en omplassering av den gravide.

Personvern og cookies