Krever systematisk HMS-arbeid

Tekst: Mats Løvsta (2010)
Arbeidstilsynet vil personalkonflikter og trakassering til livs, for å unngå helseskader. 

500 tilsyn i løpet av året skal forebygge psykiske belastninger i arbeidslivet. Totalt er ni ulike bransjer valgt ut for besøk under parolen ”Arbeid for helse”.
– Målet er å sette virksomhetene bedre i stand til å forebygge helseskadelige psykiske belastninger som kan oppstå på grunn av uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold, forklarer prosjektleder Jan Norman Bjørkmo.

Arbeidsgiver har ansvaret
Faktorer som arbeidsglede og anerkjennelse er ofte tett knyttet til forholdene man har med overordnede, kolleger og kunder. Hvis disse relasjonene utvikler seg destruktivt kan det ende opp i fastlåste personkonflikter eller trakassering.
– Slike forhold i arbeidsmiljøet må stoppes i tide slik at helseskader kan unngås. Det overordnede ansvaret for dette ligger hos arbeidsgiver, sier Bjørkmo.
Arbeidstidsordninger, ansvarsforhold og mulighet for medvirking og medbestemmelse er eksempler på rammer og strukturer som styrer arbeidshverdagen. Dette kalles ofte for organisatoriske arbeidsbetingelser, og påvirker arbeidstakerne både direkte og indirekte.
– Uavklarte ansvarsforhold kan resultere i konflikt og frustrasjon, og tidspress og uforsvarlig arbeidsmengde kan over tid gi stressreaksjoner og muskelsmerter. Dersom slike forhold i arbeidsmiljøet ikke tas tak i, vil det ofte føre til mistrivsel og etter hvert helseplager som utbrenthet, depresjon og stressreaksjoner, forklarer prosjektlederen.

Skriftlig dokumentasjon
Forskning har også vist at organisatoriske og psykososiale forhold har stor innvirkning på utviklingen av muskel- og skjelettlidelser.
– Dette fører til store kostnader for samfunnet, virksomhetene og de arbeidstakerne som blir rammet, minner Bjørkmo om.
Arbeidstilsynet vil derfor legge vekt på at virksomhetene har et fungerende HMS- arbeid som omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer.
– Det betyr at virksomhetene systematisk gjennomfører arbeidsmiljøkartlegginger, risikovurderinger, utarbeider planer med relevante tiltak og evaluerer disse. Dette skal dokumenteres skriftlig, og i de fleste tilfeller krever vi at denne dokumentasjonen oversendes oss på forhånd, sier Bjørkmo.
Enkelte bransjer er også pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) som kan bistå i arbeidet med å skape sunne arbeidsforhold. Arbeidstilsynets inspektører vil etterspørre bruken av BHT i de virksomhetene hvor dette er pålagt.
Disse bransjene er valgt ut for tilsyn i 2010:
• Kommuner og fylkeskommuner
• Nærings- og nytelsesmiddelindustri
• Politi- og lensmannsetaten
• Utlendingsdirektoratet
• Asylmottak
• Bilforhandlere
• Medievirksomheter
• Stiftelser (uansett bransje)
• Universiteter

Kilder: www.arbeidstilsynet.no, www.stami.no

Personvern og cookies