Krever heltidsstillinger

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås vil lovfeste rett til heltidsstillinger for alle ansatte i statlig og kommunal virksomhet. 
– Dette er en viktig sak i likestillings­debatten. Likestilling handler blant annet om å være økonomisk uavhengig, det kan en ikke bli med stillingsbrøker helt ned i to prosent, sier likestillingsombudet.

Heltid regelen
Hun synes også det er en underlig ­personalpolitikk å ansette folk i deltidsstillinger som ønsker å arbeide full tid, når det er stor mangel på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Det at arbeids­giverne benytter en arbeidstidsordning som til de grader går ut over de ansatte for å spare penger, gjør heller ikke saken bedre. Gangås tenker seg en lov som bare åpner for deltidsstillinger etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Heltidsstilling skal være regelen, deltid unn­taket. En annen viktig sak i likestillingsarbeidet er turnus versus skiftarbeid. Tradisjonelle kvinneyrker, som sykepleie, organiseres i turnus med en høy andel deltidsstillinger. Men i typiske mannsdominerte yrker brukes skiftarbeid som alltid har vært organisert som heltidsstillinger og med kortere arbeidstid enn for dem som jobber i turnus.

Pådriver
– Disse sakene har jo vært tatt opp flere ganger før, også på høyt politisk nivå. Hva kan likestillings- og diskrimineringsombudet gjøre for å få et resultat? – Det ligger noen åpenbare utfordringer her. Dette er viktige saker, hvis regjeringen mener at likestilling er av betydning, må det vises gjennom konkret handling. Vi har ingen myndighet til å pålegge noen noe, men vi kan si fra når noe er galt og fortsette å jobbe på pådriversiden, slik vi gjør i disse sakene.
Personvern og cookies