Krav til HMS opplæring for arbeidsgiver

Tre personer som diskuterer et alvorlig tema

Hvem gjelder dette for?
Arbeidsmiljølovens § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder definisjonen av hva som er arbeidsgiver, er dette definert i arbeidsmiljølovens § 1-8, 2. ledd som sier at «Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.»

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b. Paragrafen lyder som følger:

§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten
(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
b) at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

For at disse skal kunne sies å nødvendig kompetanse er det viktig at disse også har opplæring i HMS arbeid.

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs for arbeidsgiver. Om dette er av interesse for dere kan dere lese mer her.

 

 

 

 

Hilde Hus Svanevik
Juridisk rådgiver i Arbeidsmiljøsenteret
hilde@arbeidsmiljo.no

 

Personvern og cookies