Krafttak mot kjemikaliebruk

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Arbeids- og inkluderings­minister Dag Terje Andersen vil forebygge helseskader som skyldes kjemikaliebruk.

I første omgang skal det utvikles dataløsninger og iverksettes pilotprosjekter i fire bransjer, med sikte på å utvikle et hensiktsmessig elektronisk innrapporteringssystem.

Forebygger helseskader

– Å få en bedre oversikt over kjemikaliebruken i arbeidslivet er et viktig bidrag til å forebygge sykdom og helseskader. Vi har derfor satt av 4,2 millioner kroner til dette prosjektet, sier statsråden. Departementet følger dermed opp anbefalingene i en fersk rapport fra en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Gruppen har utredet muligheter for å oppnå bedre oversikt over kjemiske eksponeringer i arbeidslivet. Forskningsdirektør Pål Molander, STAMI, opplyser at arbeidsgruppen har kommet langt i utvelgelsen av aktuelle bransjer som skal inngå i pilotprosjektet, både oljebransjen og aluminiumsindustrien har stilt seg positive til å delta. Disse skal suppleres med to mindre bransjer bestående av små- og mellomstore bedrifter, for å dekke opp bredden i arbeidslivet.

Alle data skal innrapporteres

I dag har virksomheter som bruker kjemikalier, plikt til å foreta målinger hvis det ikke kan dokumenteres at bruken er fullt forsvarlig, men disse måledataene meldes ikke inn. De er derfor ikke til noen nytte for tilsynsmyndighetene eller i forskningsøyemed. I prosjektperioden derimot skal alle data som fremkommer innrapporteres og systematiseres i eksponeringsdatabasen EXPO, som er lokalisert ved STAMI. Det nye systemet skal utformes slik at også hver enkelt virksomhet får tilgang til egne data, slik at de kan hente fram rapporter om kjemikaliebruk og eksponeringsnivåer i egen bedrift.

Personvern og cookies