Krafttak for seniorer på STAMI

(2002)

Gunstig sykelønnsordning
Forsker på utbrenthet
40 millioner er stressplaget
Vil ha med BHT 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ønsker selv å ta et krafttak for seniorer i egen virksomhet. I likhet med Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet for 2001 – 2005 bygger forskningsinstitusjonens egen politikk for eldre medarbeidere på et initiativ som Senter for Senior Planlegging tok overfor regjeringen i 1999. I hovedtariffavtalen i staten for inneværende periode er det avsatt to millioner kroner som skal fordeles på fem pilotprosjekt. Ett av disse prosjektene er lagt til STAMI. De fem prosjektene skal være ulike, slik at de statlige virksomhetene kan høste av deres erfaringer. Målgruppen for prosjektet er alle ansatte med spesiell vekt på ledere og seniorer. Hensikten med seniorpolitikken er å gjøre den overflødig som begrep, og blant annet utvikle en livsfaseorientert, helhetlig personalpolitikk. Det står slett ikke så ille til i Norge som mange, særlig innen næringslivet, vil ha det til. Rogalandsforskning har sett på norsk sykelønnsordning og andre konkurransefaktorer, og slår fast at den er gunstig for norske bedrifter sammenlignet med flere andre land. Men oppsigelsesvernet er svakt i Norge. En sammenligning mellom Norge, Tyskland, Nederland og Frankrike plasserer Norge i midten når det gjelder en rekke forhold som påvirker virksomhetenes konkurranseevne. Rapporten slår blant annet fast at nordmenn jobber mer for pengene enn mange av konkurrentene, faktisk 200 timer mer i året enn tyskerne. Det er også langt rimeligere for norske bedriftsledere å ha syke medarbeidere enn i de tre andre landene. I Norge betaler arbeidsgiverne bare til og med 16. dag, i franske bedrifter betaler de halv lønn i 200 dager. Nederlandske arbeidstakere har full lønn hele det første året ved sykdom. Ved oppsigelse i Tyskland og Nederland må arbeidsgiverne betale en månedslønn for hvert år arbeidstakeren har vært ansatt. I Norge gjelder dette bare selve oppsigelsestiden.
En dansk psykolog, Karin Nielsen skal forske på utbrenthet og våre følelsesmessige reaksjoner på arbeidet. Hun vil blant annet prøve å utvikle et screeningsverktøy i form av et spørreskjema som bedre kan trekke ut hva folk mener når de snakker om å være stresset eller utbrent. Begrepene er uklare og brukes ofte på vidt forskjellige tilstander og situasjoner. Prosjektet skal være avsluttet før 1. januar 2005.
40 millioner ansatte på europeiske arbeidsplasser er plaget av stress. Fordi mange virksomheter ikke klarer å takle disse problemene, utelater de ofte psykisk arbeidsmiljø i arbeidsplassvurderinger. Det er nå satt i gang et prosjekt som skal finne frem til metoder som i praksis kan hjelpe virksomhetene til å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er det danske Center for Alternativ Samfundsanalyse som skal utføre prosjektet. Det finansieres gjennom det danske Arbejdsmiljørådet og skal være avsluttet 1. juni 2003.
Bedriftshelsetjenestene kommer sjelden inne i bildet før en virksomhet har gått til innkjøp av store, nye maskiner eller gjennomfører andre omfattende forandringer. Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby skal nå gjennomføre en undersøkelse for å finne ut hvorfor det er slik og hvordan man kan forandre på dette. Det er alminnelig enighet om at det er avgjørende for å forebygge problemer at faginstanser som BHT kommer inn i bildet i planleggingsfasen. Prosjektet skal være avsluttet i desember i år.

Personvern og cookies