Kraftsalver mot ny arbeidslivslov

Tekst:  Turid Børtnes (2004)
En omfattende høringsrunde i forbindelse med forslaget til ny arbeidslivslov er nå avsluttet. Uttalelsene innebærer lite nytt, partene i arbeidslivet står på sine standpunkter. Arbeidstakerorganisasjonene er sterkt kritiske, særlig til bestemmelsene om arbeidstid, stillingsvern, midlertidig ansettelse og lovens formål, mens arbeidsgiverne i stor grad er positive. Men Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) overrasker, de har avgitt en sterkt kritisk uttalelse til lovforslaget. Det samme har de to store forskningsinstitusjonene på arbeidsliv i Norge gjort, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Det er særlig forslaget til formålsparagraf og arbeidstid Arbeidstilsynet reagerer på. Direktør Ivar Leveraas i DAT har vært medlem av utvalget som har laget lovforslaget. Han stiller seg bak uttalelsen fra DAT og er dermed blitt mer skeptisk til forslaget enn han var som medlem. DAT presiserer blant annet at det må understrekes sterkere at loven primært er en vernelov for arbeidstakerne og at velferdsbegrepet videreføres.

Økt sykefravær og trygd
De tyngste representantene for arbeidstakerne, Landsorganisasjonen (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) legger vekt på det samme, lovforslaget endrer fokus fra arbeidstakernes behov for vern til virksomhetenes og samfunnets behov for omstillingsevne og konkurransedyktighet. LO mener at forslaget vil forsterke den uheldige utviklingen i forhold til økt sykefravær og uføretrygding. Det vil ikke fremme vern av arbeidstakerne, et inkluderende arbeidsliv eller medføre en økning i den reelle pensjoneringsalderen. LO viser videre til at likestillingsperspektivet og kvinneperspektivet er dårlig ivaretatt og helt utelatt i deler av utredningen, noe mange andre høringsinstanser også har pekt på. Bestemmelsene om lovens formål, arbeidstid, særlig adgangen til å avtale avvikende arbeidstidsordninger, stillingsvern og midlertidig ansettelse står i fundamental motsetning til de grunnleggende prinsippene i arbeidervernlovgivningen gjennom tidene, skriver LO. Heller ikke YS mener at forslaget om arbeidstid ivaretar arbeidstakernes behov slik gjeldende arbeidsmiljølov gjør. Blant annet svekkes tariffavtalenes betydning.

Kraftsalve mot lovforslaget
Noe av det sterkeste skytset mot lovforslaget står de to store statlige forskningsinstitusjonene AFI og STAMI for. AFI peker på at omfattende og solid forskning forteller hva som er helsefremmende og helseskadelig, det er en forskning de antar lovutrederne har kjennskap til. Ikke desto mindre står en del av endringene som er foreslått i motsetning til etablert kunnskap. Det er et fundamentalt og gjennomgående problem i lovutkastet. Loven fremstår derfor som lite konsistent i det den forfekter overordnede målsetninger som ikke er i samsvar med foreslåtte endringer på en del områder. I tillegg er lovutkastet basert på et foreldet syn både på samfunnsutviklingen og særlig på dagens arbeidstakere, mener AFI. Den liberaliseringen av overtidsbestemmelsene som flertallsforslaget representerer, kan gå på helsa løs for de ansatte, skriver STAMI som sterkt beklager at det ikke har vært personer med helsefaglig ekspertise i utvalget som har laget forslag til ny lov. Betydningen av arbeidsforhold som har konsekvenser for helse er ikke tilstrekkelig vektlagt.

– Belastende
Arbeidstilsynet er særlig bekymret for arbeidstiden lengde og mener at de vide unntakshjemlene som er foreslått vil kunne åpne for mer belastende arbeidstidsordninger enn dagens lov. Det vil kunne føre til en større konsentrasjon av arbeidstiden enn det som er helsemessig forsvarlig og innebære et svakere vern enn etter dagens lov. Forslaget om plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå HMS-opplæring mener DAT er positivt, men de mener at arbeidsgiveren minst må delta på samme type grunnopplæring som verneombudene og at det stilles konkrete krav nedfelt i loven for å unngå at dette blir nedprioritert. Det har vært svært stor interesse for høringen, opplyser avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Nærmere 150 organisasjoner, foreninger og andre aktuelle høringsinstanser har uttalt seg om lovforslaget. Regjeringen tar sikte på å fremme saken til endelig behandling som en odelstingsproposisjon i løpet av våren 2005.

Personvern og cookies