Kortere arbeidstid gir overskudd

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Mer tid til familien og fysiske aktiviteter har positiv effekt på folks helse, og bidrar til at seniorer utsetter pensjo­nerings­tidspunktet.
I Vegvesenet, Skatteetaten, Fylkesmennene og blant prester i Bispedømmene, har et utvalg ansatte som var 62 år eller eldre i 2007, fått tilbud om 20 prosent redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil undersøke om redusert arbeidstid fører til at seniorer utsetter pensjoneringstidspunktet. – Forsøksdeltakerne forteller om mer overskudd på jobb og i fritiden. På sikt håper vi at dette vil føre til at folk står lenger i jobb, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Econ Põyry som gjennomfører analysen, fant også at forsøksdeltakerne i gjennomsnitt utsetter pensjoneringstidspunktet. Men det er først etter at forsøket avsluttes den 31. juli i år, at det kan gis en endelig vurdering av effektene av tiltaket.

Trim og familie prioriteres

Nærmere to tredjedeler av forsøksdeltakerne foretrekker å ta fri en fast dag hver uke, som regel fredag eller mandag. Rundt 10 prosent velger fleksibelt uttak. Det viser seg at få har tatt 6 timers dag. Andelen er en del høyere blant kvinnene, men den er likevel lav, rundt 8 prosent. Prestene skiller seg spesielt ut fra de ansatte i de andre etatene, noe som kan ha sammenheng med at de har en betydelig annerledes arbeidssituasjon. Prestene velger enten å ta fri èn fast dag hver uke, fleksibelt uttak, lenger ferie eller fri hver femte uke. Fri en fast dag hver uke er det vanligste i de tre andre etatene. To tredjedeler av de ansatte benytter den økte fritiden til fysiske aktiviteter som turgåing og trimming. Det å være sammen med familien er også viktig, ikke minst blant prestene. Rundt en tredjedel svarer at de vil benytte fritiden til «å slappe av».

Personvern og cookies