Korrupsjon og kameraderi

Tekst: Grethe Ettung (2008)

– Korrupsjon er kriminelt! Det er ikke bare spørsmål om uetisk atferd, konstaterer Jan Borgen, generalsekretær i Transparency International Norge.

Transparency International (TI) definerer korrupsjon som ”misbruk av makt i betrodde stillinger for privat gevinst”. Vi behøver ikke lete lenge etter eksempler. Nylig ble det avsagt dom i den såkalte vannverkssaken på Romerike, hvor den tidligere direktøren og hans sønn var tiltalt for å ha underslått rundt 70 millioner kroner over flere tiår. Skandalen rundt Undervisningsbygg i Oslo er et annet eksempel, der den tidligere eiendomssjefen skal ha underslått 89,5 millioner kroner gjennom fiktiv fakturering. I tillegg skal han ha mottatt nærmere 6 millioner kroner i smøring for å sikre tre entreprenører oppdrag hos kommunen. Mange har i ettertid undret seg over hvordan slikt kan pågå over flere år uten at noen fatter mistanke rundt uredelighetene. – Det forekom jo ingen kontroll. I Norge har vi dessuten hatt en veldig naiv innstilling til korrupsjon som fenomen, påpeker Borgen. Han mener at bedriftenes regelverk i mange tilfeller er gode nok, men at de ikke blir brukt. – Vi er altfor godtroende, og har problemer med å forstå at vi lever i en kynisk verden hvor posisjoner og nettverk utnyttes.

Åpenhet = ansvarlighet
– Vi ser at økonomisk kriminalitet som svindel, bedrageri, innsidehandel og korrupsjon er økende i Norge. Mange bedrifter sier at det er korrupsjon de frykter mest. – Korrupsjon skjer i det skjulte, det er derfor TI fremmer åpenhet som virkemiddel, understreker Borgen. Han viser til navnet på bedriften: Transparency som betyr gjennomsiktig. – Vi kobler åpenhet sammen med ansvarlighet, det å stå til ansvar overfor omverdenen, det være seg aksjonærene eller skattebetalerne. TI er opptatt av korrupsjon som en risikofaktor. – Faren for korrupsjon øker i virksomheter hvor fordømmelsen er lav. Er det kultur for å akseptere inhabilitet og juks for å omgå regelverket, er det klart at risikoen for korrupsjon øker. Det er mange som misbruker stillingene sine for å fremme egne interesser, fastslår Borgen. Bransjer som er spesielt utsatt i Norge er bygg- og anleggsbransjen samt hotell- og restaurantbransjen. – Det er viktig å ha klart for seg hvilken innkjøpspolitikk og anskaffelsesstrategier bedriftene praktiserer.

Typer korrupsjon
TI skiller mellom storkorrupsjon, smøring, aktiv og passiv korrupsjon. Storkorrupsjon, såkalt grand corruption, er korrupsjon som er skadelig for samfunnet. – Et eksempel her er strømmen av stjålne nasjonalformuer som overføres til hemmelige, private konti, sier Borgen, og viser til Suhartos styre i Indonesia som stjal mellom 15-35 milliarder dollar mellom 1967 og 1998, det i et land hvor årslønna er på 700 dollar per innbygger.     – Smøring eller petty corruption, kan være å bestikke en politimann eller en dommer for å oppnå et bestemt utfall i en sak. For øvrig er politiet den yrkesgruppen i verden som er mest utsatt for korrupsjon. Aktiv korrupsjon er når noen tilbyr deg et personlig gode for å få en tjeneste utført, mens passiv korrupsjon er når du er den som tar i mot et personlig gode for å utføre en tjeneste. – Tidligere var det kun den som mottok bestikkelser som ble dømt, i dag er disse sidestilt, kommenterer Borgen. TI opererer også med begrepet vennskapskorrupsjon. – Det forekommer mye kameraderi der man forfordeler eller tilgodeser venner og gamle kjente. Norge er et lite land med tette forhold og en sterk nettverkskultur. Det kan gjøre oss spesielt sårbare for at vennetjenester overskygger formell kompetanse ved ansettelser eller ved anskaffelser og anbud, konstaterer Borgen.

Varslere
Borgen tror fremdeles det skal mye til før folk våger å anmelde korrupsjon. – Folk har jo både Kari Breirem og Per Yngve Monsen friskt i minne. Breirem ble sparket av advokatfirmaet BA-HR etter å ha avslørt ulovligheter i firmaet. Monsen varslet sin arbeidsgiver Siemens om overfakturering og tyveri fra kunden Forsvaret, som takk mistet også han jobben da han slo alarm. Som varslere utsetter en seg ofte, men ikke alltid for trakassering, misbilligelse og fare for å bli utstøtt. Men TI ønsker å oppmuntre til varsling, slik også arbeidsgivere er lovpålagt å gjøre. – Korrupsjon er skjult kriminalitet og vanskelig å avdekke, derfor er varslerens rolle så utrolig viktig, understreker Borgen. Men han er ingen tilhenger av anonym varsling. – Anonym varsling er ikke av det gode. Den som mottar varslet, kan lettere komme fram til en løsning dersom varsleren er navngitt på en konfidensiell måte. – Vi må alltid fremme god arbeidsetikk og åpenhet, det er vesentlige trivselsfaktorer. Det å kunne ta opp kritikkverdige forhold, at arbeidsgiver snakker om åpenhet i medarbeidersamtaler og går foran med et godt eksempel, er av stor betydning. – Det viktigste for å sikre åpenhet er at det oppmuntres til åpenhet.

Personvern og cookies