Korrupsjon i Bærum kommune

Tekst:  Grethe Ettung (2008)
– Bærum kommune har vært igjennom en vanskelig tid etter at det ble avdekket korrupsjon i deler av eiendomsforvaltningen, sier avtroppende rådmann Elisabeth Enger. 
Sommeren 2008 etterfølger Elisabeth Enger den medieprofilerte Steinar Killi som direktør i Jernbaneverket. Hun har vært rådmann i Bærum siden 2001, og på en arbeidsmiljøkonferanse i Molde nylig, foreleste hun om avsløringen av en omfattende korrupsjonssak i Bærum kommune. Avsløringene skjedde i 2006, og flere fra eiendomsforvaltningen i kommunen ble siktet. Granskningen avdekket flere disposisjoner som var irregulære, kritikkverdige eller ulovlige. – En større arbeidsmiljøbelastning enn denne type saker, kan vanskelig tenkes, konstaterte Elisabeth Enger. – Vi var på TV og i alle aviser. Mange i eiendomsforvaltningen opplevde dette som en veldig traumatisk periode, og det spredte seg til resten av kommuneforvaltningen.

Faste grenser
– Vi hadde hatt etikk på dagsordenen lenge før korrupsjonssaken ble kjent, men ikke diskutert temaet jevnlig. Derfor har det vært viktig for meg nå i ettertid å øke refleksjonsnivået rundt etiske retningslinjer blant de ansatte, og gi dem faste grenser å forholde seg til. De skal vite hva som gjelder hos oss, hva som er normen og hvilke moralske forpliktelser man har som ansatt i offentlig forvaltning. Enger har tro på positiv motivasjon når det gjelder arbeidet rundt etiske retningslinjer. – Jeg vil oppmuntre til diskusjon og refleksjon rundt hvilke verdier som skal drive virksomheten vår. Bevisstheten om at det finnes etiske dilemmaer og evnen til å snakke om disse, er viktig. Arbeidstakerorganisasjonene har vært flinke til å ta opp disse spørsmålene, påpekte hun, nå må vi bli like flinke på arbeidsgiversiden. Hun viste til de ansatte og deres enstemmige krav om en skikkelig verdidebatt.

Økt bevissthet
– Det har vært stor interesse for temaet, og de ansatte opplever det som meningsfylt og engasjerende å diskutere etikk i tilknytning til ulike problemstillinger, sa Enger. I løpet av 2007 ble forankring av de etiske reglene lagt inn i alle resultatavtalene til lederne i kommunen. En ny granskingsrapport «friskmelder» Bærum kommune: «Det er ingen indikasjoner på at det pågår korrupsjon, og det er heller ikke funnet noen form for «korrupsjonskultur» i kommunen.» Granskingsutvalget konstaterer at de tiltakene kommunen har satt i verk etter korrupsjonssaken i eiendomsforvaltningen, har resultert i en sterk bevissthet hos mange ansatte omkring korrupsjon. «Bærum kommune befinner seg akkurat nå i en situasjon hvor forutsetningene for å bygge videre på en etisk bevisstgjøring er spesielt gode,» heter det i rapporten. – Nå blir det viktig å fortsette det systematiske arbeidet i hele kommuneorganisasjonen for å motvirke korrupsjon og andre misligheter. Vi skal ha en lav terskel i Bærum kommune for å melde fra om ting, men det skal også være lov å gjøre feil, sa Elisabeth Enger.

Personvern og cookies