Konflikter gir nakkesmerter

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Ny studie viser en klar sammenheng mellom rollekonflikter på jobben og nakkesmerter.  

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak en ny studie hvor vel 2.400 ansatte, i 20 bedrifter, har besvart spørsmål om arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, holdninger, endringer, helseplager og arbeidsevne. De ansatte har svart på spørsmålene to ganger med to års mellomrom.
Hensikten med studien er å si noe om hvilke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som har størst betydning for nakkesmerter, og data ble analysert på flere måter for å kunne konkludere om dette.

Rollekonflikter
– Rollekonflikter pekte seg ut som den sterkeste risikofaktoren, og var dessuten forbundet med nakkesmerte i alle analysene, melder stipendiat Jan Olav Christensen ved STAMI.
Rollekonflikt vil si at det er uoverensstemmelse mellom måten man må utføre jobben sin på og måten man mener den burde vært utført på, eller at man mottar motstridende forespørsler fra forskjellige personer. Det kan også innbære konflikt mellom oppgaver og egne verdier/oppfatninger, sier veileder og leder for prosjektet, Stein Knardahl.

Mulighet for forebygging
Det å ha ledere som støtter selvstendighet og initiativ, samt kontroll over beslutninger om eget arbeid reduserer risikoen for nakkesmerter.
Undersøkelsen påviser risikofaktorer som er forholdsvis presist definert. Det burde derfor være mulig for bedriftene å endre disse for å bidra til å forebygge nakkesmerter.
Tidligere forskning har konsentrert seg om noen få arbeidsfaktorer. Denne undersøkelsen illustrerer at man må gjøre brede undersøkelser av mange aspekter ved arbeidet for å finne frem til de faktorene som har betydning for muskelskjelettsmerter.

Personvern og cookies