Kols er sterkt underrapportert

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Lungesykdommen kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er kraftig underrapportert som yrkessykdom i Norge. Færre enn 2 prosent av nye tilfeller av arbeidsrelatert kols blir meldt til Arbeidstilsynet hvert år. Håkon Lasse Leira, overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital, reagerer på det store misforholdet mellom myndighetenes statistikk over pasienter med arbeidsrelatert kols og det man vet om forekomsten av sykdommen. 

– Det er en internasjonal konsensus om at 15 prosent av kols-tilfellene skyldes forhold på jobben. Tar vi utgangspunkt i Helse- og omsorgsdepartementets tall, har 200.000 personer kols i Norge i dag. 20.000 nordmenn får kols hvert år. Det betyr at 3.000 av disse får den alvorlige sykdommen på grunn av forhold i arbeidsmiljøet, 30.000 er allerede rammet. – Svært mange av disse personene vil ha rett til yrkesskadeerstatning, men bare en brøkdel får det, påpeker Leira. Arbeidstilsynets statistikk viser at i underkant av 50 nye tilfeller av kols blir meldt hvert år. Det tilsvarer en andel på mellom 1 og 2 prosent av de nye tilfellene av arbeidsrelatert kols. Underrapporteringen og derav manglende mulighet til å få yrkesskadeerstatning, er alvorlig fordi kols er en sykdom som ofte forverrer seg og hvor behandling ikke har stor effekt på forløp og prognose.

Liten interesse
Leira har også forsøkt å sjekke hvor mange som søker om yrkesskadeerstatning for sykdommen, men har fått som svar fra NAV at de ikke har statistikkverktøy som viser slike tall. Det samme gjelder forsikringsselskapene. Arbeidsmedisineren mener at forhold i arbeidsmiljøet som årsak til kols, er oversett i Norge, og dermed er det også svært liten interesse for forebyggende tiltak. Røyking er den viktigste årsaken, men fortsatt arbeider 10-15 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen i yrker der de blir utsatt for røyk, kjemikalier, støv og damp som kan føre til sykdommen. Særlig utsatte yrker er sveisere, bønder, ansatte i bygg og anlegg og i smelteverksindustrien. Leira har foreslått at det øremerkes midler til forebygging av den alvorlige sykdommen, men har ikke fått gjennomslag.

Personvern og cookies