Klimatiltak på arbeidsplassen

Tekst: Grethe Ettung (2010)

– Det er viktig med en klima- og miljøbevisstgjøring hos alle, sier Anne-Beth Skrede, klimarådgiver i LO.

For mange tillitsvalgte og verneombud vil arbeid med klima og miljø være noe helt nytt, derfor er det viktig å skaffe seg kompetanse for å kunne sette i gang tiltak på egen arbeidsplass.
– Vi fikk mange forespørsler fra medlemmene om hva de konkret kunne gjøre ute på arbeidsplassene når det gjaldt klima- og miljøspørsmål. Henvendelsene resulterte i boka Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen, som er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Unio og Gyldendal arbeidsliv, forteller Skrede, som er en av bidragsyterne i boka.

Klimaarbeid inn i bedriftene

Boka gir praktiske råd og vink om hvordan klimaarbeid kan drives rundt om på arbeidsplassene av ansatte, tillitsvalgte og verneombud, i samarbeid med ledelsen.
– LO fikk gjennomslag for kravet om at ytre miljø og klima skal være en del av hovedavtalen mellom LO og NHO. Virksomhetenes miljøansvar hviler først og fremst på styret og ledelsen, men vi vet at mange av forslagene til tiltak kommer fra de ansatte. Derfor er det så viktig at det opprettes arenaer for å diskutere klima og miljø. Klimaarbeid skal inn i debattene og bedriftsdemokratiprosessene, poengterer Skrede. Miljøboka er et bidrag til denne prosessen.
– Boka skal være ei inspirasjonsbok, og det er nylig utarbeidet en presentasjonsserie i tilknytning til boka. Serien kan for eksempel benyttes i studiesirkler. Bidragsyterne er også innstilte på å reise ut og gi en nærmere presentasjon av boka, opplyser Skrede.

Variert innhold

Fagbevegelsen og miljøpolitikk, miljø-sertifisering, transport, grønne innkjøp, energilandet Norge, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering og ressursbruk, er emner som presenteres i boka. Videre gis det eksempler på hvordan ansatte og tillitsvalgte, gjennom sine respektive organer, kan arbeide for å påvirke klimavennlige handlinger på arbeidsplassen og privat.
Til slutt presenteres Nedre Eiker kommune hvor verneombudene utdannes til miljøeksperter. Kommunen har også utarbeidet et eget elektronisk verktøy som brukes til den vanlige HMS-rapporteringen, og til å rapportere om miljø og klima.

Arbeidslivets klimaråd

LO har nylig tatt initiativ til et treparts klimaråd for å se klimautfordringene i sammenheng med behovet for å utvikle arbeidsplasser og næringsliv. I et brev til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, ber LO regjeringen opprette «Arbeidslivets klimaråd» som et trepartssamearbeid mellom arbeidslivets parter og myndighetene, for å involvere de aktørene som i praksis skal stå for en miljøvennlig omlegging og en bærekraftig produksjon.
– Vi ønsker oss et utvalg som er arbeidslivsrelatert, hvor partene konkret drøfter og prioriterer tiltak og ser på hvordan disse kan iverksettes, sier LOs klimarådgiver Anne-Beth Skrede.
Den første store saken som må tas opp i «Arbeidslivets klimaråd», er for- slagene til tiltak i «Klimakur 2020», der en etatsgruppe har vurdert tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagass, og innspill til arbeidet med den nye klimameldingen, mener LO og Roar Flåthen.

Personvern og cookies