«Kjøpes» tilbake til jobb

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

For å få sykmeldte raskere tilbake til jobb, blir det nå anledning til å kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester. 

Det er fastlegene som skal vurdere om dette er aktuelt for pasienten. Stortinget har bevilget 604 millioner kroner ekstra som et ledd i oppfølgingen av Sykefraværsutvalgets arbeid. – Dette er et målrettet tiltak for å få noen av de sykmeldte raskere tilbake til arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad som samarbeider med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nyordningen. Ordningen vil ikke medføre at andre pasienter skyves tilbake i helsekøen, for den nye ordningen er et resultat av en ekstrabevilgning. Det er personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykmelding på grunn av helsemessige årsaker som nå kan få tilbud om raskere spesialistbehandling. Ordningen trådte i kraft rundt månedsskiftet mars/april, men vil bli utvidet gjennom året. I første omgang er det pasienter med enklere lidelser innenfor for eksempel muskel/skjelett-, hjerte/kar- og lungemedisinske sykdommer som vil få tilbudet.

120.000 sykmeldte
De 604 millionene fordeles med 380 millioner kroner til sykehusene. 120 millioner kroner skal brukes på kartlegging, utprøving og arbeidsrettet rehabilitering av den enkeltes arbeidsevne, i regi av NAV. 100 millioner skal fordeles mellom de regionale helseforetakene og NAV til tjenester som arbeidsrettede tiltak og medisinsk utredning/behandling. 120.000 arbeidstakere er sykmeldte, 65.000 er på attføring og over 45.000 på rehabilitering. Det legemeldte sykefraværet er 6,1 prosent. Statens betaler årlig mer enn 26 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg kommer arbeidsgivernes andel for de 16 første dagene av en sykmeldingsperiode.

Personvern og cookies