Kjønnsbasert arbeidstid

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Kvinners arbeidstid er i stor grad avhengig av kjønnsfordelingen i yrket. Kvinner i mannsdominerte yrker har langt dårligere tilpasset arbeidstid enn de som jobber på kvinnedominerte arbeidsplasser, viser en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning.
Forsker Bente Abrahamsen har undersøkt kvinners arbeidstid i fire mannsdominerte yrker og tre kvinnedominerte. De mannsdominerte yrkene var journalist, lege, politibetjent og ufaglært industriarbeider. De kvinnedominerte yrkene var sykepleier, kontorassistent og ufaglært i helsesektoren. Det viste seg at kvinner i mannsdominerte yrker ønsket seg kortere arbeidstid enn den de hadde. Det gjaldt særlig leger og politibetjenter. Her ønsket halvparten av de kvinnelige yrkesutøverne redusert arbeidstid. Kvinner i kvinnedominerte yrker var langt mer tilfredse med arbeidstiden. Forskeren mener at dette viser at kvinner på disse arbeidsplassene har en arbeidstid som er bedre tilpasset egne behov og ønsker enn kvinner i mannsdominerte yrker.

Koster noe
Det ser ut som om det har større negative konsekvenser for kvinner i mannsdominerte yrker å jobbe deltid enn i kvinnedominerte. Deltidsjobbing medfører kostnader, ikke bare i form av redusert lønn, men også på grunn av dårligere utviklingsmuligheter og reduserte muligheter for interessant arbeid. Dette rammer først og fremst kvinner i mannsdominerte yrker. Heltid og deltid betraktes forskjellig ut i fra hvilken yrkesmessig tilhørighet en har.

Hva er normalt?
I mange kvinnedominerte yrker blir deltid sett på normalt. Nesten halvparten av alle kvinner jobber deltid. Det kan skyldes at forholdene er lagt til rette for en slik arbeidstid på mange kvinnearbeidsplasser, og også at normene om hva som er normal arbeidstid er forskjellig i kvinnedominerte yrker sammenlignet med mannsdominerte. De deltidsarbeidende regnes ofte som mindre engasjerte enn de som jobber heltid, og de betrakter også seg selv som annerledes arbeidstakere.

Personvern og cookies