Kjemisk arbeidsmiljø blir kartlagt

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Etter at Petroleums­tilsynet i fjor kon­klu­derte med at olje- og gassektoren hadde alt for liten kunnskap om kjemisk eksponering, er det laget en handlings­plan for å kartlegge det kjemiske arbeidsmiljøet i bransjen. 

Olje- og gassindustrien har tatt tak i problemene i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner. I midten av januar ble en omfattende handlingsplan for å kartlegge det kjemiske arbeidsmiljøet overlevert Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Forlangte handling
Det var statsråd Bjarne Håkon Hanssen som ba om at Petroleumstilsynet laget en oversikt over kjemisk arbeidsmiljø offshore. Denne oversikten viste store mangler når det gjaldt sammenhengen mellom kjemisk eksponering og arbeidstakernes helse. Hanssen forlangte derfor at det ble tatt et krafttak for å bedre kunnskapsnivået. – Handlingsplanen vil være et godt grunnlag for å arbeide videre med disse problemene, sier Kjetil Hjertvik, kommunikasjonsrådgiver i Oljeindustriens Landsforening (OLF). OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. Hjertvik opplyser at handlingsplanen omfatter kartlegging av helserisiko ved nåværende eksponering og ved eksponering over tid, beste praksis, litteratur på området, erfaringsoverføring og forskning og utvikling.

Trepartssamarbeid
Det vil koste mye å gjennomføre handlingsplanen. Hjertvik opplyser at næringen selv vil ta en god del av regningen. De vil også søke forskningsrådet om midler til aktuelle forskningsprosjekter. Ved å skaffe seg et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjonen, skal næringen bli bedre til å håndtere helserisiko rundt bruk av kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren. Prosjektet er basert på et trepartsamarbeid med flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og med tilsynsmyndighetene som observatører til dette arbeidet.

Personvern og cookies