Kjemikaliebruk og håndtering av farlig avfall

(2006)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig gjennomført kontroll med kjemikalier og farlig avfall i 28 virksomheter innen bransjene bilverksteder, båtverksteder med slipp, renserier samt plastbearbeidende industri. Det ble ikke registret alvorlige brudd eller forhold som var aktuelle å politianmelde. Kontrollene viste imidlertid at det fortsatt er mye å utsette på virksomhetenes håndtering av farlig avfall og kjemikalier. Alle virksomheter som bruker farlige kjemikalier, må ha oversikt over disse. Virksomhetene skal vurdere risikoen ved kjemikaliene og om de kan benytte et mindre farlig kjemikalie i produksjonen. Slike vurderinger gjøres på grunnlag av dokumentasjon om kjemikaliene, som for eksempel oppdaterte HMS-datablad. Forurensningsmyndigheten vektlegger også at virksomhetene skal ha en fungerende internkontroll. Omlag 40 % av virksomhetene hadde oppdaterte HMS-datablad for kjemikaliene. Det var imidlertid bare 10% som kunne vise til at de hadde jobbet systematisk med å bytte ut farlige kjemikalier med mindre farlige (substitusjonsplikten). Hele 72% av virksomhetene fikk avvik for uforsvarlig lagring av farlig avfall. Dokumenterte rutiner for håndtering av kjemikalier og farlig avfall manglet som oftest . De av virksomhetene som kunne dokumentere rutiner for farlig avfall utgjorde 29% og for kjemikaliehåndteringen 17%. Virksomheter hvor det ble konstatert ett eller flere avvik, har fått krav om retting og tilbakemelding. Ved manglende retting eller tilbakemelding ilegges det normalt tvangsmulkt.

Personvern og cookies