Kjemibransjen har mye å ta tak i

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Arbeidstilsynet har satt i gang en ny offensiv for å redusere kjemisk helsefare i yrker der ansatte eksponeres for kjemikalier. Nå har flere av bransjeorganisasjonene blitt bedt om å redegjøre for hvordan de selv vil arbeide for å unngå slike skader.  

– Resultatene fra kjemikaliekampanjen viste tydelig at det var mye å ta fatt i. Det er store mangler når det gjelder risikovurderinger, opplæring og kunnskap om ­kjemisk helsefare, sier regiondirektør ­Hallgerd Sjøvoll, Arbeidstilsynet Nord-Norge, som leder den nye satsingen.

Ber om innspill
Arbeidstilsynet har så vidt begynt å få inn en del av innspillene fra bransjeorganisasjonene om hva de selv anser som viktig for å bedre forholdene på arbeidsplassene. Organisasjonene er bedt om å redegjøre for hvordan de vil arbeide for å påvirke sine enkelte medlemsbedrifter til å gjennomføre systematiske kartlegginger og risikovurderinger. Arbeidstilsynet ønsker også å få innspill om hvilke behov foreningene har for veiledning, og hvordan bransjene kan nyttiggjøre seg bedriftshelsetjenesten på en god måte. Kampanjen mot kjemisk helsefare, som Arbeidstilsynet kjørte i perioden 2003 – 2006 avdekket store mangler på en del områder som tilsynet mener er vesentlig for å sikre at arbeidstakerne ikke blir syke av jobben sin. Målgruppene for kampanjen var bilverksteder, mekanisk industri, verkstedindustrien, armert herdeplastindustri og grafisk industri.

Mangler
Blant annet viste det seg at i mange av de kontrollerte virksomhetene hadde de ansatte ikke nødvendig informasjon og kunnskap om kjemisk helsefare og heller ikke tilstrekkelig opplæring for å unngå skadelig eksponering. En svært stor andel hadde ikke gjennomført en risikovurdering, noe som er en forutsetning for å kunne jobbe systematisk med sikkerheten. Målinger av luftkvalitet og eksponering mangler også mange steder. Derimot var de fleste flinke til å bruke verneutstyr og de aller fleste hadde tilstrekkelig allmennventilasjon. Mange har også i stor grad greid å erstatte farlige ­kjemikalier med mindre farlige.

– Store forbedringer
Grafisk er trukket frem som en utsatt bransje, men HMS-medarbeider Bjørn Moen i NHO Grafisk (tidligere VISKOM) mener at da glemmer en alle de store forbedringene som har skjedd i bransjen de siste tiårene. – Det har skjedd en liten revolusjon i grafisk bransje, særlig i trykkeriene. Svært mye av prosessen foregår nå digitalt, for eksempel før-trykk. Det innebærer at der er kjemikaliene helt borte, datamaskinene har overtatt. Men vi bruker selvsagt en del kjemikalier fortsatt, og der de brukes, er det fortsatt noe å ta tak i. Moen opplyser at Arbeidstilsynets henvendelse vil bli behandlet i forbindelse med utarbeidelse av strategidokument og handlingsplaner for 2008. Det er derfor for tidlig å gå ut med hva NHO Grafisk kommer til å gjøre konkret på området ut over at eventuelle prosjekt må tilpasses det nye kjemikalieregelverket i EU, REACH.

Positive bransjeorganisasjoner
– Vår bransje har jobbet med problemstillingen siden 70-tallet, og det er ingen tvil om at det har vært stor fremgang, sier Bjørn G. Larsen, konsulent i Norges Bilbransjeforbund. Han framhever særlig lakkeringsanleggene, der problemene var størst. Overgang til nye vannløselige lakktyper og egne sprøytekabiner med god ventilasjon i lakkeringsverkstedene har eliminert mange av problemene. – Men vi ser at det er ting som er ugjort og i den forbindelse vil vi komme med forslag til løsninger, blant annet vil vi arbeide med en generell veiledning om kjemisk helsefare i biloppretterbransjen. Også plastbåtbransjen stiller seg positiv til henvendelsen fra Arbeidstilsynet, og Dag Liseth i NORBOAT opplyser at foreningen har en rekke tiltak de nå arbeider med. Blant annet holdes det fagkurs for medlemsbedriftene, det er gratis basiskurs i IK og HMS, det er inngått avtale om elektronisk stoffkartotek for bransjen. NORBOAT jobber aktivt for at bedriftene skal endre sine produksjonsmetoder, blant annet til støping i lukkede prosesser, for å nevne noen av tiltakene.

Personvern og cookies