Kartlegging med spåkopper og gule lapper

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Kantega er et ansatte­eid selskap. Alle eier like mye, og alle tar lik del i overskuddet. Bedrifts­kulturen bygger på likeverd og samhold.

-Alle nyansatte får utdelt en spåkopp som inneholder løfter bedriften gir dem, fortalte direktør i Kantega, Marit Collin, de over hundre deltakerne på Arbeidsmiljø-senterets kartleggingskonferanse. De fulgte interessert med da Collin ga eksempler på spåkoppløftene som trivsel, flyt, stolthet, deling, driv, moro og skryt.
-To ganger i året samler vi de nyansatte og spør dem om løftene stemmer, og om de har tips og ideer til forbedringer i bedriften.

Åpenhet og tillit

Å forankre kartleggingen hos ansatte og ledelse er et must. Likeledes å satse på metoder som fremmer åpenhet og tillit. Etter diskusjoner og avstemminger på ansatte­møtene lages en prioriteringsliste som tas med inn i ledergruppen.
-Vi er seks stykker i ledergruppa, og vi jobber som et team. De beste beslutningene tas i lag, konstaterte Collin.
Teamarbeid skjer på alle nivå i Kantega. I de ulike teamene visualiseres forventninger, oppgaver løses og framtida planlegges. Alle funn presenteres i plenum.
-I workshops tester vi ut teknologier, eller nye måter å jobbe på. På den måten lærer vi mye underveis, og ledelsen får stadig nye tips, opplyste Collin.
Tips får hun også ved lunsjbordet og i kaffepausene.
-Småpraten hver dag er gull verdt.

Gule lapper

I likhet med Kantega tar Muritunet utgangspunkt i nå-situasjonen når de ansatte jobber etter «Hva er det vi ønsker å se mer av?».
-Vi benytter gule-lapper-metoden, fortalte kvalitetsleder Sveinung Vemøy ved Muritunet.
De ansatte samarbeider i grupper på tvers av profesjonene. Gruppemedlemmene tar utgangspunkt i egne behov, erfaringer og opplevelser. Innspillene noteres ned på post it-lapper, og systematiseres deretter i temaer.
-På bakgrunn av innspillene lager vi en tiltaksplan. Vi fordeler ansvar og sikrer oppfølging av tiltakene. Tiltakene evalueres etter en tid for å se om det er behov for å gjøre forbedringer.
Muritunet tilbyr medi­sinsk spesialisert rehab­ilitering. Fra 2008 har senteret også hatt avtale med Nav om arbeids­rettet rehabilitering (ARR) som ledd i prosjektet «Raskere tilbake».
-Verdiskapningen vår skjer i forhold til pasientene.

Munnkurv

Forskerne Bitten Nordrik og Stein Stugu fra De Facto snakket om psykososial kartlegging og målemani i arbeidslivet.
-Det er viktig at det organiserte fellesskapet er med i diskusjonen om verdier i virksom­heten, fastslo Stugu og viste til tillitsvalgte og verneombud.
Nordrik påpekte at vi de siste årene har vært vitne til flere tilfeller hvor kartlegging har vært brukt til å bli kvitt brysomme tillitsvalgte, og sette munnkurv på kritiske røster.
(Se også side 22 i Arbeidsmiljø: Hard HR vinner terreng)
Avslutningsvis snakket seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret, Marianne Skjølberg, om betydningen kartlegging har for en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
-En kartlegging skaper forventninger om endring hos de ansatte, derfor er det så viktig at den er forankret hos ledelsen, slik at den blir fulgt opp. //

Personvern og cookies