Kan sykefraværet påvirkes?

(2008)

Kommentar til overlege Arve Lie Arve Lie konkluderer i en artikkel i «Arbeidsmiljø» nr. 6 med at sykefravær kan forebygges effektivt ved enkel intervensjon fra bedriftshelsetjeneste og at erfaringene bør prøves ut på norske forhold. Det er fristende å svare: «Velkommen til bords Arve. Bordet er dekket»

Arve Lie skriver i sitt innlegg: «I Norge har vi satset mye for å oppnå et lavere sykefravær de siste årene. Likevel er resultatene magre» Er resultatene magre? Det nasjonale målet på 20 % reduksjon var ambisiøst og satt uavhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet. En del bransjer vil sannsynligvis nå målet om 20 %, for som kjent er fraværsutviklingen svært sammensatt. Det er imidlertid vanskelig å si hva fraværet ville vært uten et aktivt IA-arbeid. Hadde utgangspunktet for målingen vært 2003, hadde resultatet for eksempel vært svært bra. Arve Lie viser til forskningsresultater ved Frischsenteret, lagt fram på et seminar hos NHO i juni i år. Frischsenteret viste til den sterke nedgangen i sykefravær vi hadde i 2004, og mente at dette kan forklares med regelendringene vi fikk, knyttet til sykefravær.

Lovendringer

Endringer som ble gjort i 2004 og 2007 om hvordan sykefravær skal håndteres, er konkrete resultater av IA-avtalen. Begge lovendringene er utformet av partene og myndighetene sammen. Bakgrunn for og hensikt med endringene er kort sagt tidlig intervenering i fraværsforløpet gjennom dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Mens det for relativt få år siden var en generell holdning i Norge om at sykefravær var en privatsak mellom den sykmeldte og lege, er det nå selvsagt at sykefravær er en sak mellom arbeidstaker og arbeidsplass. Denne omstillingen er vesentlig både for arbeidsgivere og arbeidstakere, og det var stor skepsis til denne rolleendringen. Tilbakemeldingene nå er unisont positive. Flere undersøkelser viser positive holdninger til åpenhet, dialog og tilrettelegging hos så vel arbeidstaker og arbeidsgiver som hos lege. Det meldes også om positive effekter på arbeidsmiljøet, spesielt psykososiale faktorer som samarbeidsklima. Et godt arbeidsmiljø har som kjent en positiv forebyggende effekt. Videre vil en tidlig intervenering i seg selv kunne forebygge sykefravær. Dette er nå understreket i endringen «avventende sykmelding», der tilrettelegging på arbeidsplassen vurderes før det skrives sykmelding. Etter 12 uker skal arbeidsgiver innkalle 100 % sykmeldte til dialogmøte, der også bedriftshelsetjenesten skal delta. BHT fikk dermed en lovfestet rolle i oppfølging av sykmeldte/intervenering fra 2007. Vi ønsker bedriftshelsetjenesten velkommen til å bidra i dette arbeidet som har vært et nasjonalt løft fra partene i arbeidslivet, myndighetene og store deler av norsk arbeidsliv siden 2001. Med engasjement og rådgivning fra BHT og god oppfølging av ny praksis fra legene, har vi helt sikkert mulighet til å redusere sykefraværet i Norge. Vi har tro på at de regelendringene som er vedtatt i Norge, er riktig medisin. Forutsetningen for at vi skal lykkes er at alle tar «sin medisin», ved å ta sin rolle aktivt i bruk.
Ann Torill Benonisen, NHO

Personvern og cookies