– Kan føre til økt forskjellsbehandling

Tekst: Mats Løvstad (2010)
NAV kan ikke innføre ordninger som medfører at de sykeste får et dårligere tilbud, eller får det vanskeligere, mener leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen.

Hansen sikter til den nylig innførte ordningen med Arbeidsavklaringspenger (AAP), i regi av Arbeidsdepartementet. For snart to år siden var forslaget om AAP ute på høring, og Legeforeningen kommenterte den gang flere punkter. Nå reagerer igjen legestanden over mengden uklarheter på både egne og brukernes vegne. Hansen er fortsatt betenkt i forhold til hvordan de syke vil bli ivaretatt gjennom AAP.
– Det å bli stilt krav til som bruker kan være riktig i mange sammenhenger, men dette må også vurderes opp mot hva som er mulig å klare med den sykdommen man har, sier han.

Frykter økt forskjellsbehandling
Et punkt Legeforeningen har rettet kritikk mot er kravet om 50 prosent nedsatt arbeidsevne for å få AAP.
– Denne hovedregelen kan være besværlig for de som etter ett års sykemelding kanskje har gjenvunnet 60 prosent arbeidskapasitet. Hvordan denne delen av arbeidsuføre skal ivaretas er for meg uklart. Det er uheldig hvis en person som kan klare 60 prosent arbeid må klare seg med lavere inntekt enn de som kan kombinere 50 prosent arbeid med 50 prosent AAP, eksemplifiserer Hansen.
Forstår du de NAV-brukere som er frustrerte over å måtte sende inn meldekort hver 14 dag?
– Det kan være tyngende for de som er så alvorlig syke at en vanskelig kan oppfylle dette kravet. Det er krevende å fylle ut et meldekort som indikerer at man er friskere enn man er, sier han.
Unntak fra dette blir kun gitt i de tilfeller hvor det fører til ”unødig tyngende arbeid” for brukeren. Hansen skulle gjerne sett at AAP-ordningens konsekvenser var litt mer tydeliggjort.
– NAVs ytelser er i hovedsak rettighetsbasert, selv om det alltid er noe skjønn. Hvis ytelsene blir mer basert på saksbehandlers skjønn så kan det legge til rette for økt forskjellsbehandling, noe vi ser at kan skje med en slik ordning.

Uklar legerolle
I høringsuttalelsen fra Legeforeningen datert 31.mars 2008, står det ”… at høringsnotatet fra departementet er innholdsrikt når det gjelder detaljbeskrivelse av lovbestemmelser, men mindre informativt når det kommer til mer overordnede konsekvenser av lovforslaget. Legeforeningen mener det er vanskelig å se hvilke virkninger lovforslaget i praksis vil ha for dem det rammer.
Hansen sier han selv er spent på hva konsekvensene av AAP vil bli.
– Jeg synes verken lov eller forskrift er avklarende for hvordan dette blir for de syke. En uro for våre medlemmer er at resultatet blir et omfattende krav om nye legeerklæringer ved svingninger i tilstanden, og det er bekymringsfullt. En motsatt bekymring er hvis legens opplysninger bare ses på som interessante ved inngangen av ytelsen, og at pasienten mister muligheten til å oppdatere sin helsetilstand. Det er i det hele tatt uklart hva som er legens rolle etter vedtaket av stønad, sier han.
At NAV i tillegg har mulighet til å overprøve fastlegenes anbefalinger hjelper ikke på situasjonen, mener Hansen.
– Det er greit nok at NAV kan kreve ytterligere dokumentasjon der de opplever at ting ikke stemmer, men veldig mange er trygdemottakere for sykdommer som vanligvis behandles av fastlege. I slike tilfeller er det meningsløst at NAV skal kunne kreve dokumentasjon fra annen spesialist i spesialisthelsetjenesten, argumenter han.

Avhengig av godt samarbeid
Mange NAV-brukere Arbeidsmiljø har vært i kontakt med mener det hadde vært mer hensiktmessig å ordne opp i allerede eksisterende utfordringer i NAV, fremfor å innføre en ny og stor reform. Hansen deler til en viss grad den tanken.
– Vi opplever at NAV strever, og de har et omfattende forbedringspotensial når det gjelder oppfølging av sykmeldte. Om det da er klokt å gjennomføre ytterligere endringer er helt klart et gyldig spørsmål, sier han.
Hansen fremhever derfor at et godt samarbeid mellom Legeforeningen og NAV er avgjørende for at AAP skal bli et godt tilbud.
– Vi er opptatt av at pasientene våre får et best mulig tilbud i NAV, slik at de kan vende tilbake til arbeidslivet der det er mulig, men må få slippe belastende ordninger når de er for syke til det. Vi vil gjøre vårt for å bidra til dette, men er helt avhengig av at også NAV gjør sin del av jobben. Dette må vi samarbeide om, men uten å stille urimelige eller meningsløse krav til hverandre, slår han fast.

Les også: – Alltid en risiko ved ny ordning. Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet svarer på kritikken rundt innføringen av AAP

Personvern og cookies