Kampen-dommen ankes videre

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Lagmannsretten har opprettholdt en dom på betinget fengsel for uaktsomt drap for to arbeidsledere etter dødsulykken på Kampen skole i 2002, men Oslo kommune og ett av byggefirmaene er blitt frifunnet i saken. Begge de to domfelte arbeidslederne har anket dommen til Høyesterett. 

Et annet byggefirma ble fri­funnet på et punkt i tiltalen og har fått redusert bot. Saken ble først behandlet av Oslo tingrett i februar i 2005, men dommen ble anket og 15. juni i år avsa Borgarting lagmannsrett ny dom. Den innebar at dom for uaktsomt drap under skjerpende omstendigheter ble opprettholdt for en arbeidsformann med betinget fengsel i 120 dager. Det samme gjaldt en byggeleder som ble idømt betinget fengsel i 90 dager for uaktsomt drap.

De domfelte anker
Nå har de to arbeidslederne anket lag­manns­­rettens dom videre til Høyeste­rett. Advokat Terje Søvik, som fører saken for den domfelte arbeidsformannen, opplyser at bakgrunnen for anken er uriktig lovanvendelse samt at doms­grunnene er mangelfulle. Ut over dette ønsker han ikke å kommentere saken videre på nåværende tidspunkt. Advokat Peter Vagle som er forsvarer for byggelederen som fikk 90 dager betinget fengsel, begrunner anken med at aktsomhetsnormen har vært satt for strengt i dommen og at lagmannsretten heller ikke har tatt tilstrekkelig stilling til årsakssammenhengen i forbindelse med ulykken. Det er ikke avgjort når saken kommer opp på nytt, først skal Høyesteretts kjæremålsutvalg avgjøre om ankesaken skal bringes inn for Høyesterett. To svenske bygningsarbeidere omkom i ulykken da et tak raste sammen i for­bindelse med rivningsarbeider ved Kampen skole. Lagmannsretten fant det bevist at ulykken skjedde på grunn av manglende sikring underveis i arbeidet ved at bærende vegger ble revet før støttekonstruksjoner var på plass. Dette var noe de to dømte burde ha tatt hensyn til.

Kommunen frifinnes
I tingretten ble Oslo kommune idømt en bot på 100.000 kroner for brudd på den tidligere arbeidsmiljølovens paragraf 85, men ble frifunnet for dette i lag­manns­retten. Begrunnelsen er at Oslo kommune hadde engasjert et eksternt firma som prosjektleder og at dette firmaet blant annet skulle utpeke en koordinator for HMS, noe som ble gjort. Siden kommunen hadde valgt profesjonelle medhjelpere og det underveis i prosjektet ikke ble gitt melding om avvik, hadde ikke kommunen foranledning til å gripe inn i rive­pro­ses­sen.

Redusert bot
Et entreprenørfirma som ble idømt en bot på 500.000 kr for brudd på bygg­herre­forskriften og arbeidsmiljøloven i ting­retten ble også frifunnet i ankesaken. Retten kom til at verken dette firmaet eller et annet byggefirma hadde ansvar etter byggherreforskriften og det samme gjaldt for tiltalen om brudd på arbeidsmiljøloven for entreprenørfirmaets del. Men det andre byggefirmaet ble domfelt for brudd på arbeidsmiljøloven og idømt en bot på 100.000 kr, mot en bot på 150.000 kr som var ilagt av tingretten. Dette firmaet var blant annet arbeidsgiver for rivnings­arbeiderne på Kampen skole og skulle lage en egen arbeidsinstruks for rivearbeidet med nødvendige sikker­hets­tiltak, noe som ikke ble gjort.

Personvern og cookies