Journalister redde for jobben

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Over halvparten av norske journalister er redde for å miste jobben sin. Og nesten 40 prosent av dem har opplevd flere nedbemanninger på egen arbeidsplass i løpet av de siste to årene.

Det viser en omfattende undersøkelse om norske journalisters arbeidsforhold utført av Arbeidsforskningsinstituttet under ledelse av professor Bjørg Aase Sørensen. Undersøkelsen omfatter over 3.000 journalister og medieansatte og er den største arbeidsmiljøundersøkelsen i mediene noensinne.

Frykter ledighet
Denne undersøkelsen er den tredje i rekken om mediafolks arbeidsforhold. Den første ble foretatt allerede i 1981, vel ti år senere kom en oppfølging og nå kommer resultatene fra den tredje og foreløpig siste. Det gir en enestående mulighet til å følge en yrkesgruppe gjennom år med store forandringer, sier Bjørg Aase Sørensen, som har vært med på alle prosjektene. Ved undersøkelsen for ti år siden hadde mange plager på grunn av arbeid med datamaskin, særlig musearm, men nesten ingen fryktet for jobbene sine. Nå er 51 prosent redde for å bli arbeidsledige. Blant dem som er organisert i Norsk Journalistlag, det vil si de fleste av journalistene, er så mange som 66 prosent redde for å stå uten jobb. To tredjedeler har opplevd nedbemanninger en eller flere ganger i løpet av de to siste årene.

Negativ utvikling
Ellers dominerer stort arbeidspress, stress og samarbeidsproblemer som arbeidsmiljøproblemer. Blant positive faktorer er at mobbing ikke ser ut til å være noe problem i mediebransjen, journalister oppgir at de ikke føler seg mobbet eller trakassert verken av kolleger eller overordnede. Utviklingen har ikke gått den rette veien, flertallet, det vil si 61 prosent, svarer nei på om de arbeider i et bedre arbeidsmiljø i dag enn for to år siden. Stort sett den samme andelen oppgir også at de ikke føler større arbeidsglede eller større tilfredshet i jobben nå enn to år tidligere. 51 prosent synes heller ikke at personalpolitikken er god på arbeidsplassen. Blant konkrete helseplager dominerer nakke-, skulder- og ryggsmerter. I tillegg kommer psykiske plager, hodepine, fordøyelsesplager og problemer med øynene. 80 prosent er redd for at jobben kan gi dem helseplager i årene fremover.

Yrkesstolthet
Den første undersøkelsen avslørte at journalister drakk og røkte mer enn gjennomsnittsbefolkningen, selv om konsumet ikke var så høyt som mytene om yrket skulle ha det til. Det har forandret seg, denne undersøkelsen viser at det store flertallet av mediefolk, to tredjedeler, drakk bare en gang i uka. 53 prosent røyker ikke, 16 prosent har sluttet og bare 25 prosent røyker daglig. Men belastninger og plager til tross, bare de færreste ønsker å bytte jobb. 64 prosent svarer nei på spørsmål om ønske om jobbskifte, 25 prosent kan tenke seg en annen arbeidsplass, men samme yrke. Bare 9 prosent ønsker seg ut av det hele. Det kan kanskje ha sammenheng med yrkesstoltheten, hele tre fjerdedeler av de spurte er ofte, svært ofte eller alltid stolte av arbeidet sitt.

Personvern og cookies