Jobber for en felles velferdsetat

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Tre departement ble omorganisert 1. oktober i år. Da ble deler av det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet slått sammen med deler av Sosialdepartementet og deler av Kommunal- og regionaldepartementet under arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.
Dermed er regjeringen et langt skritt nærmere virkeliggjørelsen av sitt eget forslag om en felles førstelinjetjeneste for de tre velferdsetatene. Arbeidet med reformering av velferdstjenestene her i landet ble påbegynt i 2001, da et samlet Storting ba regjeringen utrede en felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten. Den første rapporten falt ikke i smak, og meldingen ble sendt i retur med beskjed om at de ønsket en sterkere samordning av etatene. I sommer kom Rattsø-utvalget med sin innstilling, med forslag om en statlig etat for arbeid og inntekt og en for pensjoner og at sosialtjenesten fortsatt skal være kommunal.

Ønsker å samle alt
Nå har regjeringen selv tatt grep og samlet det politiske ansvaret for arbeidsmarkedstjenester, trygd og sosialhjelp under ett departement og en statsråd. Høybråten mener at det nå blir enklere å gjennomføre reformer, forenkle regelverket og se tiltakene i sammenheng. Han ser samordningen som et ledd i arbeidet med det inkluderende arbeidsliv, for eksempel ved at arbeidslivspolitikken og velferdspolitikken blir samordnet. Dette kan øke motivasjonen for den enkelte til å komme seg ut i arbeid eller bli værende lenger i yrkeslivet.

Praktiske problemer
Arbeidet med å reformere velferdstjenestene har møtt ganske mye motstand, ikke minst blant de aktuelle etatene selv. Det er snakk om å omorganisere og samordne etater som har vidt forskjellige kulturer og en god del av de ansatte er også redde for å miste jobben. I tillegg hindrer dagens personvernlovgivning at alle de aktuelle opplysningene samles på ett sted. Dessuten har det vist seg å by på praktiske problemer der det har vært forsøkt felles kontorer for trygdeetat, Aetat og sosialkontor. Særlig der det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til personvern og mulighet for samtaler i full fortrolighet har publikum reagert negativt.

Klart i 2005
Høybråten opplyser at regjeringen kommer til å legge frem nye forslag til en reformering og samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten på nyåret 2005. Det nye Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som er opprettet, består av arbeidsavdeling, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdeling, trygdeavdeling, sosialpolitisk avdeling og administrasjons- og budsjettavdeling. Departementsråd i det nye departementet blir Ellen Seip.

Personvern og cookies